Έγγραφη ερώτηση του Σάββα Διακοσταματίου προς το προεδρείο του δ.σ Ρόδου για τις αντικειμενικές αξίες

ΣΑΒΒΑΣ Μ.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

- ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ

- ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

- ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ κον ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

2.ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ κο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ ΦΩΤΗ

3.ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ κ.κ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ-κ ΠΟΤΣΟ ΚΑΛΕΤΤΟ

4.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ κ.κ ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ-κ ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΣΑΒΒΑ

5. κ.κ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

6.ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε

 

ΘΕΜΑ: <<ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ>>

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

 

Η Καθολική ενεργοποίηση του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών, που αποτελεί ένα εργαλείο συναλλαγής των πολιτών με το Κράτος, είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Για να λειτουργεί όμως σωστά, οφείλει να λάβει υπόψη του την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την οικιστική κατάσταση της κάθε περιοχής.

 Ο Δήμος της Ρόδου εμφανίζει ποικιλομορφία, τόσο στο οικιστικό δίκτυο, όσο και στην ανάπτυξη αυτών ( οικιστική και τουριστική). Διαθέτει συνεπώς οικισμούς με αμιγώς αστικό ιστό, οικισμούς με ημιαστικό – αγροτικό ιστό, οικισμούς με αγροτικό ιστό, οικισμούς με μεγάλη τουριστική και εμπορική ανάπτυξη και συνεπώς μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα ακινήτων, καθώς και οικισμούς με μηδαμινή τουριστική και εμπορική ανάπτυξη, με μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα ακινήτων.

Η Αντικειμενική Αξία της κάθε περιοχής επηρεάζει τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, του ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ κλπ. δηλαδή το κόστος φορολογίας κτήσης αλλά και το κόστος φορολογίας κατοχής των ακινήτων.

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, διαπιστώνουμε, με βάση τις οριζόμενες τιμές από το υπουργείο, το δυσανάλογο υψηλό προσδιορισμό στις νέα ενταγμένες περιοχές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του, τις ιδιαιτερότητες  που αναφέραμε παραπάνω.

Συνεπώς παρατηρούμε τιμές ζώνης 1000 και 1150 ευρώ (Δαματρία, Μαριτσά) οικισμούς με ημιαστικό-αγροτικό χαρακτήρα και μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα και με μικρή τουριστική ανάπτυξη, τιμές ζώνης  της τάξεως των 700 ευρώ (Αγ. Ισίδωρος, Σιάννα) σε οικισμούς καθαρά αγροτικούς, ορεινούς με μηδαμινή τουριστική ανάπτυξη. Τιμές που βρίσκονται σε αναστοιχία με το ρυθμό οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε τιμές ζώνης 800-700-700-700-700 και 950 ευρώ(Αρνίθα, Βάτι, Ίστριος, Απολλακιά, Λάερμα, Πυλώνα).

Οι ανωτέρω υψηλές  τιμές ζώνης, λειτουργούν ώς  αντικίνητρο στη μεταβίβαση και κατοχή ακινήτων κυρίως για τους πολίτες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα γιατί όχι μόνο το κόστος μεταβίβασης ενός ακινήτου όπου δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία είναι μεγάλο, αλλά και το κόστος κατοχής θα είναι μεγάλο λόγω της αντίστοιχής αύξησης του αντίστοιχου ΕΝΦΙΑ, και λοιπών τελών.

Με το δεδομένο λοιπόν της αύξησης του κόστους απόκτησης και συντήρησης-κατοχής των ακινήτων σε οικισμούς με μικρή δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης των ακινήτων θα παρατηρηθεί περαιτέρω ερημοποίηση αυτών, καθώς ακόμα και απεμπόληση κληρονομικών δικαιωμάτων επί των ακινήτων.

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου,

 Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου 51 του Ν.5000/2022 ( ΦΕΚ 226/09.12.2022 ) –

Προσδιορισμός            αξίας ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982  σύμφωνα με τις οποίες:

Στην παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43) προστίθενται εδάφια όγδοο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο ως εξής: «Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375), οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.1.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 130).                                        

Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προηγούμενου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών  τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας. Αν πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας για συγκεκριμένες ζώνες, οι αξίες που καθορίζονται κατόπιν αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης κι εφεξής.».

2. Την υπ΄αριθ.57732 ΕΞ 2021 ( ΦΕΚ 2375/07.06.2021 ) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί          « Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού  προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα »

 

Προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

 

Α. Γιατί δεν έχει συνέλθει μέχρι σήμερα το δημοτικό συμβούλιο για αυτό το τόσο σοβαρό και επείγον θέμα.  ( Άμεση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Β. Ποιες, οι μέχρι σήμερα ενέργειες της δημοτικής αρχής για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.

Γ. Ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου Ρόδου, από το Υπουργείο Οικονομικών,( γνώμη των αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010), για τις αξίες των ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, πριν τον καθορισμό των τιμών ζώνης, και αν ναι, με ποια διαδικασία  γνωμοδότησε ο Δήμος Ρόδου .

 Δ. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται, ώστε να εξετασθούν και επιστημονικά τεκμηριωμένα (μελέτη- πρόταση εξ ορθολογισμού των τιμών ζώνης),  να διορθωθούν, όπου υπάρχουν υψηλές τιμές  ζώνης που έχουν προσδιοριστεί, κύρια στις νέα εντασσόμενες περιοχές.

Ε. Ζητήθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβολής γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από την 57732 ΕΞ 2021 κοινή απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375).

 

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Από την Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, εκδόθηκε η ακόλουθη...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...