Ιδού η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που παρέδωσε την μαρίνα στους ιδιώτες - Ψήφισε η παράταξη Καμπουράκη, εννοείται και ο Κολιάδης, οι λοιπές παρατάξεις απείχαν!

Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 30η Νοεμβρίου 2021, την ανέφερε χθες,  ψήφισε μαζί με τους λοιπούς συμβούλους της πλειοψηφίας το θέμα που παρέδωσε ολοκληρωτικά τη μαρίνα της Ρόδου στους επενδυτές....Τώρα αν διερωτάται τι ψήφισε, οτι δεν κατάλαβε, μικρή σημασία έχει....Εξάλλου ποιος πείθεται οτι δεν ήξερε τι ψήφιζε. Το θέμα είχε μπει στο δημοτικό συμβούλιο με τίτλο "Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ρόδου" με εισηγητή τον Βασίλη Παπαοικονόμου. Μαλιστα μέλη της μειοψηφίας ισχυρίζονται οτι δεν τους δόθηκε όλη η εισήγηση προφανώς για ευόητους λόγους. Τώρα τι μας λένε οτι δεν ήξεραν, δεν αντιλήφθησαν, είναι απλά φτηνές δικαιολογίες. Στο θέμα αποχώρησαν οι παρατάξεις της μειοψηφίας, όλες, εκτός απο τον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Πόκκκια που ψήφισε υπέρ. Ετσι για να μην πέφτουν κάποιοι απο τα σύννεφα όταν ήξεραν πολύ καλά τι ψήφιζαν...Τώρα τα κροκοδείλια δάκρυα μπορούν να πείσουν μόνο αυτούς που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια.....

1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Της από 30/11/2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού: 25/30-11-2021 Αριθ. Απόφασης: 234/2021
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Νοεμβρίου του 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ
Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020
(ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 αυτής, που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται
η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους
παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού
οργάνου» και στις Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση &
λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και 67/23.11.2021 «Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/63184/25.11.2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)
και 95 του Ν.3463/2006.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος
24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος
2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ –
Αντιδήμαρχος
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -
Αντιδήμαρχος
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –
Αντιδήμαρχος
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ –
Αντιδήμαρχος
28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
Αντιδήμαρχος
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

2
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
–Αντιδήμαρχος
32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –
Αντιδήμαρχος
33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
40. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-
Πρόεδρος Δ.Σ.
41.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας
Δ.Σ
19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43. ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
Αντιδήμαρχος
44.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ
22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος
45.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος
46. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
(Δικαιολογημένος Απών)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα έξι (46), ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Θ Ε Μ Α 12: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της
χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ρόδου.

 

 

3
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Παπαοϊκονόμου εισηγούμενος
το θέμα, θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την υπ΄αρ.
2511/26-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία
έχει ως εξής:
Θ Ε Μ Α: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της
χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ρόδου.
Σ Χ Ε Τ.: Η υπ’ αριθμό πρωτ. 2/62881/24-11-21 62881/24-11-2021 αίτηση της
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη
Α. Την παραπάνω σχετική αίτηση
Β. Τις διατάξεις
α)του Ν.Δ.17-7/18-8-1923, «περί σχεδίων πόλεων και συνοικισμών του
κράτους »
β)του Β.Δ./τος της 20-1-1956, (ΦΕΚ 36/A/27-1-1956) «περί αναθεωρήσεως
του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
γ)του Β.Δ./τος της 26-9-1963, (ΦΕΚ 177 /Δ/24-10-1963) «περί καθορισμού
των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών
και μεγίστου αριθμού ορόφων της πόλεως Ρόδου»
δ) του Π.Δ./τος της 26-1-1979, (ΦΕΚ 132/ Δ/ 1-3-1979) «περί καθορισμού
συντελεστών δομήσεως στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
περιοχή Ρόδου»
ε)της Υ.Α. 2736/197/26-1-87, (ΦΕΚ 193/Δ/11-3-87) « Έγκριση Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Ρόδου»
στ) του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) « Ρυθμίσεις για τον τουρισμό
και άλλες διατάξεις.»
ζ) της υπ’ αριθμό Υ.Α. 14151/12-11-2010 (ΦΕΚ 514/ΑΑΠΘ/30-11-2010)
«Κατασκευή πρόσθετων λιμενικών έργων και εφαρμογή των όρων που αφορούν
στην Α’ Φάση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ρόδου.»
η) της υπ’ αριθμό Υ.Α. 3043/21-02-2012 (ΦΕΚ 85/ΑΑΠΘ/23-03-2012)
«Κατασκευή πρόσθετων λιμενικών έργων και εφαρμογή των όρων που αφορούν
στην Β’ Φάση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ρόδου.»
θ) του Ν.4178/13, (ΦΕΚ 174/Α/8-8-13) « Αντιμετώπιση της αυθαίρετης
Δόμησης – Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
51. παρ 15 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Γ. Το υπ’ αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/376022/29-09-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενικής Δ/νσης Αρχαιολογίας και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
Τμήματος Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργάσιμων στο πλαίσιο
μεγάλων Δημόσιων Έργων, με θέμα: «Έγκριση της Μελέτης Τροποποίησης του
Έργου : « Τουριστικός λιμένας (Μαρίνα) πόλεως Ρόδου.»

 

 

4
Δ. Την υπ’ αριθμό 83/28-4-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου με θέμα : «Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την
υλοποίηση της Β΄Φάσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, προς το Υπουργείο
Τουρισμού.» (ΑΔΑ: ΨΥΚ1Ω1Ρ-ΗΩΞ)
E. Τη σύντομη περιγραφή της πρότασης των όρων οροθέτησης του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου ( Νέα Μαρίνα Ρόδου). Ειδικότερα αναφέρεται:
Ο Λιμένας Αναψυχής Ρόδου (Τουριστικός Λιμένας Ρόδου ή Νέα Μαρίνα
Ρόδου) χωροθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 2160/1993 (ΦΕΚ
118/19.7.1993 – Τεύχος Α΄). Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 14151/20.11.2010
Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 514/30.11.2010 – Τεύχος ΑΑΠ)
εγκρίθηκε η χωροθέτηση του 1ου τμήματος (Α΄ ΦΑΣΗ) του λιμένα, ενώ με την με
την υπ’ αριθ. 3043/21.02.2012 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ
85/23.03.2012 – Τεύχος ΑΑΠ) εγκρίθηκε η χωροθέτηση του 2ου τμήματος (Β΄
ΦΑΣΗ) αυτού.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω αποφάσεων έχουν μέχρι σήμερα εκτελεστεί όλα
τα αναγκαία χερσαία και θαλάσσια λιμενικά έργα της Α΄ Φάσης του Τουριστικού
Λιμένα Ρόδου και έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 13046/7-7-2016 Τμηματική
Άδεια Λειτουργίας Μαρίνας Ρόδου της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΦΜΠ465307-ΑΓΦ), επ’ ονόματι της εταιρείας με
την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», η οποία έχει αναδειχθεί, έπειτα από
δημόσια διαγωνιστική διαδικασία, φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του
τουριστικού λιμένα.
Ήδη, με την υπ’ αριθ. 83/28-4-2021 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο
Ρόδου παράσχεσε τη συναίνεσή του προς την ως άνω εταιρεία προκειμένου να
ξεκινήσει την υλοποίηση των αναγκαίων χερσαίων και λιμενικών έργων της Β’
Φάσης του εν λόγω τουριστικού λιμένα.
Πλέον, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 62881/24-11-2021 αίτησή της, η εταιρεία με
την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» ζητεί από τον Δήμο Ρόδου να χορηγήσει
τη σύμφωνη γνώμη του, υπό την ιδιότητά του ως φορέας διαχείρισης του
Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, για την τροποποίηση των όρων χωροθέτησης του εν
λόγω λιμένα, σύμφωνα με τις συνημμένες στο αίτημά της μελέτες, σχέδια και
τεχνικές περιγραφές.
Η αιτούμενη τροποποίηση συνοψίζεται, συνοπτικά, στα ακόλουθα
αναφερόμενα σημεία:
 Δημιουργία πρόσθετων θέσεων ελλιμενισμού και αύξηση της χωρητικότητας
του τουριστικού λιμένα σε 512 – 742 θέσεις (ανάλογα με το μέγεθος των
ελλιμενισμένων σκαφών).
 Προσαρμογή των ορίων του τουριστικού λιμένα προκειμένου να καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση της περιφερειακής λεωφόρου Αυστραλίας εντός της
πόλεως Ρόδου.
 Σύνδεση του τουριστικού λιμένα με την υπό κατασκευή περιφερειακή
λεωφόρο Αυστραλίας.
 Δημιουργία 900 – 1000 θέσεων στάθμευσης εντός του χώρου του
τουριστικού λιμένα.
 Δημιουργία πεζοδρόμων μήκους 4 – 5 χιλιομέτρων.
 Δημιουργία χώρων ξεκούρασης και αναψυχής.
 Οριοθέτηση εσωτερικού οδικού δικτύου.
 Καθορισμός οικοδομικών τετραγώνων και χρήσεις γης.

 

 

5
 Προσαρμογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών δικτύων του τουριστικού
λιμένα στα πλέον σύγχρονα, επικαιροποιημένα τεχνολογικά δεδομένα.
 Δημιουργία λοιπών δικτύων υποδομής.
 Ψηφιοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών του τουριστικού λιμένα.
 Δημιουργία χώρου στάθμευσης υδροπλάνων / υδατοδρομίου.
 Δημιουργία ελικοδρομίου.
 Αρχιτεκτονική προσαρμογή στον αστικό κλοιό της πόλεως Ρόδου.
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:
Α) Τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Ρόδου, ως Φορέας
Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), για την
τροποποίηση των όρων χωροθέτησης του εν λόγω λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο
30 του ν. 2160/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Την εκχώρηση και μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Δήμου
Ρόδου, υπό την ιδιότητά του ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ
Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται αυτή νόμιμα κάθε φορά, προκειμένου να υποβάλει, σε
κάθε αναγκαίο διοικητικό στάδιο, το ανωτέρω αναφερόμενο αίτημα σε κάθε κατά
νόμο αρμόδια υπηρεσία, φορέα ή αρχή, να συνυποβάλει μαζί με το αίτημα όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ν. 2160/1993, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σε κάθε άλλη εφαρμοζόμενη διάταξη νόμου,
και γενικά να πράττει και να δηλώνει οτιδήποτε είναι κατά νόμο αναγκαίο για την
ολοκλήρωση της απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και
της εξουσιοδότησης αυτής, προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία διόρθωση,
συμπλήρωση ή αναθεώρηση του αιτήματος που θα υποβληθεί και έως την έκδοση
της τελικής εγκριτικής απόφασης, την οποία αιτείται η ως άνω εταιρεία ως φορέας
διοίκησης και εκμετάλλευσης του ιδίου ως άνω τουριστικού λιμένα.
Γ) Την εκχώρηση και μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Δήμου
Ρόδου, υπό την ιδιότητά του ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ
Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται αυτή νόμιμα κάθε φορά, για την ενάσκηση όλων
ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου υπό την
ιδιότητα αυτού ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου (Νέας
Μαρίνας Ρόδου), σε κάθε άλλη διοικητική διαδικασία για την υποβολή
οποιουδήποτε αιτήματος ενώπιον κάθε κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας, φορέα ή
αρχής, με βάση τις προβλέψεις οποιασδήποτε ισχύουσας διάταξης νόμου.
Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β.
Καμπουράκη και στον ………………., προκειμένου, ενεργώντας είτε από κοινού είτε
και κεχωρισμένα, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Ρόδου υπό την ιδιότητα αυτού ως
Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), κατά
την κατάρτιση και υπογραφή κάθε αναγκαίας σύμβασης, δημόσιας,
συμβολαιογραφικής ή ιδιωτικής, με οποιοδήποτε περιεχόμενο και όρους εγκρίνουν
και αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία με την επωνυμία
«ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», είτε από κοινού, είτε και μεμονωμένα.
Ε) Η εκδοθησόμενη απόφαση να ισχύσει έως την ανάκληση ή τη
μεταρρύθμισή της.

 

 

6
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ΄αρ. 2511/26-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού,
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 93
του Ν.3463/2006,
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
κ. Φώτη Χατζηδιάκου, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων
μελών της παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα, εκτός του Δημοτικού
Συμβούλου κ. Γεώργιου Πόκκια, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει «ΥΠΕΡ»,
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη
Κρητικού, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων μελών της
παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα,
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ. Καλέτου Πότσου, για την «αποχή» από την ψηφοφορία των παρόντων
μελών της παράταξης για το συγκεκριμένο θέμα,
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί
σαράντα έξι (46) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν :
«ΥΠΕΡ» είκοσι εννέα (29), ήτοι:
-τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων
μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (27),
-ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης και
-ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
κ. Γεώργιος Πόκκιας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α) Τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Ρόδου, ως Φορέας
Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), για την
τροποποίηση των όρων χωροθέτησης του εν λόγω λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο
30 του ν. 2160/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Την εκχώρηση και μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Δήμου
Ρόδου, υπό την ιδιότητά του ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ
Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται αυτή νόμιμα κάθε φορά, προκειμένου να υποβάλει, σε
κάθε αναγκαίο διοικητικό στάδιο, το ανωτέρω αναφερόμενο αίτημα σε κάθε κατά
νόμο αρμόδια υπηρεσία, φορέα ή αρχή, να συνυποβάλει μαζί με το αίτημα όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ν. 2160/1993, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και σε κάθε άλλη εφαρμοζόμενη διάταξη νόμου,
και γενικά να πράττει και να δηλώνει οτιδήποτε είναι κατά νόμο αναγκαίο για την
ολοκλήρωση της απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και
της εξουσιοδότησης αυτής, προκειμένου να προβεί σε κάθε αναγκαία διόρθωση,
συμπλήρωση ή αναθεώρηση του αιτήματος που θα υποβληθεί και έως την έκδοση
της τελικής εγκριτικής απόφασης, την οποία αιτείται η ως άνω εταιρεία ως φορέας
διοίκησης και εκμετάλλευσης του ιδίου ως άνω τουριστικού λιμένα.

 

 

7
Γ) Την εκχώρηση και μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων του Δήμου
Ρόδου, υπό την ιδιότητά του ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ
Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται αυτή νόμιμα κάθε φορά, για την ενάσκηση όλων
ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Δήμου Ρόδου υπό την
ιδιότητα αυτού ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου (Νέας
Μαρίνας Ρόδου), σε κάθε άλλη διοικητική διαδικασία για την υποβολή
οποιουδήποτε αιτήματος ενώπιον κάθε κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας, φορέα ή
αρχής, με βάση τις προβλέψεις οποιασδήποτε ισχύουσας διάταξης νόμου.
Δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β.
Καμπουράκη και στον Αντιδήμαρχο κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, προκειμένου,
ενεργώντας είτε από κοινού είτε και κεχωρισμένα, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο
Ρόδου υπό την ιδιότητα αυτού ως Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα
Ρόδου (Νέας Μαρίνας Ρόδου), κατά την κατάρτιση και υπογραφή κάθε αναγκαίας
σύμβασης, δημόσιας, συμβολαιογραφικής ή ιδιωτικής, με οποιοδήποτε
περιεχόμενο και όρους εγκρίνουν και αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο
και την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», είτε από κοινού, είτε
και μεμονωμένα.
Ε) Η εκδοθησόμενη απόφαση ισχύει έως την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή
της.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...