"Tην Αρτα και τα Γιάννενα" έχει η συνεδρίαση του δ.σ Ρόδου την ερχόμενη Τρίτη...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 9η IOYΛIOY 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 καλείστε να προσέλθετε στην 21η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και άρθρου 163 του ΔΚΚ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.1. Αναμόρφωση προϋ/σμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικ.έτους 2013(αρ.πρωτ.2/75530/2013). 1.2.Αποδοχή ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (αρ.πρωτ.2/74336/2013 και 2/74339/2013). 1.3.Αποδοχή επιχορηγήσεων (αρ.πρωτ.2/77546/2013). 1.4.Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ για την προμήθεια «κλιματιστικών μηχανημάτων»(αρ.πρωτ.2/66559/2013). 1.5.Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών έτους 2013-προμήμεια κλιματιστικών, (αρ.πρωτ.2/68423/2013). 1.6.Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού, αίτηση ΟΕ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ & ΣΙΑ(αρ.πρωτ.2/67417/2013). 1.7.Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου Δ.Ρ από την Επιτροπή Παραλαβής ειδών Υγιεινής & Καθαριότητας για το έτος 2013. (αρ.πρωτ.2/70643/2013). 1.8.Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων και προστίμων επί του τέλους ακαθαρίστων εσόδων ετών 2007-2008 πρώην Δήμου Λινδίων των Ψαρού Κων/νου, Α.Γέροντα & Σία Ο.Ε και Παναγιωτονάκου Γρηγορίου (αρ.πρωτ.2/68563/2013). 1.9.Διαγραφή τελών Ύδρευσης-Άρδευσης Δ.Δ.Μαλώνας πρώην Δήμου Αρχαγγέλου του κ.Ι.Πλάτση (αρ.πρωτ.2/68559/2013). 1.10.Διαγραφή τέλους ύδρευσης έτους 2012 του Αγαπητού Κούρου Δ.Ε Λινδίων (αρ.πρωτ.2/68570/2013). 1.11.Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων έτους 1998, τέλους κοιν.χώρων έτους 1998 πρώην Δήμου Αρχαγγέλου και τέλους ακαθαρίστων ετών 2007-2008 πρώην Δήμου Λινδίων του κ.Σ.Σαββαϊδη.(αρ.πρωτ.2/75427/2013). 1.12.Διαγραφή βεβαιωμένων τελών και προστίμων ακαθαρίστων εσόδων, αίτηση κ.Π.Μπακίρη (αρ.πρωτ.2/74808/2013). 1.13.Έκδοση πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής-Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης μαρμαρογλυφείου στο Δημοτικό Νεκροταφείο «Ταξιάρχης» (αρ.πρωτ.2/76881/2013) 1.14.Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής-Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Καταστήματος 13Α (ΝΕΩΡΙΟ). (αρ.πρωτ.2/76891/2013) 1.15.Συνδρομή του Δήμου Ρόδου στην Ένωση Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα-Διάθεση πίστωσης» 1.16. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 89/28-02-2013 απόφασης του Δ.Σ. περί «Έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταγραφή στα οικεία Κτηματολογικά Βιβλία του ακινήτου πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Λαέρμων στο Δήμο Ρόδου» 1.17.Παραχώρηση χώρου στον Σύλλογο Γυναικών Μαριτσών «Ο ΣΩΤΗΡΑΣ». 1.18.Προέγκριση των απαιτούμενων εξόδων της συνάντησης εργασίας που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Ρόδο απο το επιδοτούμενο πρόγραμμα leonardo soto "socializing tourism, integrated course for social tourism."

2.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ , Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 2.1.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοιχείο αντιστήριξης στο Δημοτικό Γήπεδο του Δ.Δ. Μαριτσών¨(πρώην) Δήμου Πεταλούδων. 2.2.Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο ΧΑΔΑ Φώτη Λειβάδι σε τμήμα του που διέρχεται από τις μερίδες γαιών 357Α και 360». 2.3. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Συμπληρωματική τοπογράφηση-κτηματογράφηση-πολεοδομική μελέτη Κοσκινού Νήσου Ρόδου» (αρ.πρωτ./2/67355/2013). 2.4.Αιτιολογική έκθεση επί της ένστασης του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου-Υποέργο 1:Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηρίων» κατά της με αρ.πρωτ.2/57220/5.6.2013 πράξης της Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων (αρ.πρωτ.2/75034/2013). 2.5.Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και σύναψη προγραμματικής σύμβασης του έργου «Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες» (αρ.πρωτ.2/77430/2013). 2.6.Έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Ρόδου»(αρ.πρωτ.2/77663/2013). 2.7.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή –συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Βατίου» (αρ.πρωτ.2/77770/2013). 2.8.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναστήλωση Βιβλιοθήκης Κρεμαστής» 2.9.Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στο Δ.Δ.Λάρδου» (αρ.πρωτ.2/77431/2013). 2.10.Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «Αποακατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Σάνταλος του Δήμου Καρπάθου» ως 29/7/2013.(αρ.πρωτ.2/77751/2013). 2.11.Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΤΙΟΥ (2/77949/2013). 2.12.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Δημιουργία του φακέλου του έργου «Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων» (αρ.πρωτ.2/78210/2013). 2.13. Απευθείας ανάθεση του έργου :"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ'

3. Συζήτηση για το Καμπαναριό της Φιλερήμου (θέμα από αναβολή).

4.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4.1.Αρ.52/2013 που αφορά έγκριση της αρ.148/2013 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Ρ.Ρόδου για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ρόδου στο Ο.Τ 350, στην περιοχή επέκτασης Ανάληψη-Ροδίνι.

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5.1.Υποβολή αιτήματος συμμετοχής στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί/ΚΔΑΠ 2013-2014 της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής» (αρ.πρωτ.2/14/73735/2013). 5.2.Ίδρυση και λειτουργία Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας στη Δημοτική Ενότητα Ατταβύρου Δήμου Ρόδου.

6.ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 6.1.Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου.

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 7.1.Ορισμός μελών για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής βεβαιώσεων παραγωγών λαïκών αγορών. (αρ.πρωτ.5/72382/2013). 7.2.Έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην δικαιούχο Δέσποινα Μανίκαρου για πώληση παγωτού-αναψυκτικών στη θέση πλατεία Κουντουριώτη στην περιοχή «Έλλη» της Ρόδου. (αρ.πρωτ.5/75113/213). 7.3.Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση ξηρών καρπών-καλαμπόκι της κ.Μ.Μανίκαρου. (αρ.πρωτ.5/74025/2013). 7.4.Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την πώληση «Οπωρολαχανικών» του κ.Πέτρου Δέλιου (αρ.πρωτ.5/75115/2013).

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ 8.1. Προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΔΟΠΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.1α του Ν.4024/2011».(Αρ.απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου80/2013).

9.Ορθή επανάληψη Απόφασης αρ.42/2013 της ΠΕΔ Ν.Αιγαίου για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης οχημάτων πυρόσβεσης και λοιπού εξοπλισμού της ΠΕΔ Ν.Αιγαίου σε ΟΤΑ Ν.Δωδ/σου (Πολιτική Προστασία).

10.Ορισμός εκπροσώπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε

11.Ορισμός εκπροσώπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε

Ο Πρόεδρος

Μανόλης Στ.Γλυνός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι

Δήμαρχος Ρόδου κ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

• Από τον Επιτυχόντα Συνδυασμό «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΡΟΔΟ» Α) Εκλογική Περιφέρεια ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ: 1.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-Μαρία (ΤΙΝΑ) του Αντωνίου 2.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Τσαμπίκου Β) Εκλογική Περιφέρεια ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ: 1.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ Γ) Εκλογική Περιφέρεια ΑΦΑΝΤΟΥ: 1.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου 2.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του Στυλιανού Δ)Εκλογική Περιφέρεια ΙΑΛΥΣΟΥ: 1.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γρηγορίου 2.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου Ε)Εκλογική Περιφέρεια ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ(ΔΩΡΟΣ) του Χρήστου 2.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μόσχου ΣΤ)Εκλογική Περιφέρεια ΚΑΜΕΙΡΟΥ: 1.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του Δημητρίου Ζ) Εκλογική Περιφέρεια ΛΙΝΔΙΩΝ: 1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ Η)Εκλογική Περιφέρεια ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ: 1.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου Θ)Εκλογική Περιφέρεια ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ: 1.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου 2.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου Ι) Εκλογική Περιφέρεια ΡΟΔΟΥ: 1.ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4.ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μόσχου 5.ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευσταθίου 6.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιωάννη 7.ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Φιλίππου 8.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ 9.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ(ΛΙΤΣΑ) του Ιωάννη 10.ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου 11.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου 12.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ του Ιωάννη 13.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη 14.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) του Κωνσταντίνου 15.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Σταύρου

• Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό «Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» Α) Εκλογική Περιφέρεια ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ: 1.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Εμμανουήλ Β) Εκλογική Περιφέρεια ΑΦΑΝΤΟΥ: 1.ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου Γ)Εκλογική Περιφέρεια ΙΑΛΥΣΟΥ: 1.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του Σάββα 2.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παντελή Δ)Εκλογική Περιφέρεια ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργου 2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ιωάννη Ε)Εκλογική Περιφέρεια ΚΑΜΕΙΡΟΥ: 1.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου ΣΤ) Εκλογική Περιφέρεια ΛΙΝΔΙΩΝ: 1.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου Ζ)Εκλογική Περιφέρεια ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ: 1.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του Γεωργίου Η)Εκλογική Περιφέρεια ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ: 1.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ 2.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Στέργου Θ) Εκλογική Περιφέρεια ΡΟΔΟΥ: 1.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 2.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου 3.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου 4.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 5.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεντή 6.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωάννη • Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» Α) Εκλογική Περιφέρεια ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ: 1.ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Μιχαήλ Β) Εκλογική Περιφέρεια ΡΟΔΟΥ: 1.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Κωνσταντίνου

• Από τον Επιλαχόντα Συνδυασμό «ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» Α) Εκλογική Περιφέρεια ΡΟΔΟΥ: 1.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά

• Προέδρους Δημοτικών, Τοπικών και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου (με δικαίωμα ψήφου σε ειδικά θέματα άρθρο 67 παρ.8.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΙΙ

1.ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ o κ. Υψηλάντης Βασίλειος o κ. Κόνσολας Εμμανουήλ o κ. Γάκης Δημήτριος o κ. Κρεμαστινός Δημήτριος o κ. Ιατρίδη Μίκα

2. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ.Μαχαιρίδη Ιωάννη 3.Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ.Καλογήρου Χριστιάνα 4.Γενικός Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Τσίπρας Παύλος 5.Διευθυντές & Προισταμένους Δήμου Ρόδου 6.Οργανισμοί & Επιχειρήσεις Δήμου Ρόδου 7.Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου 8.Γραφείο Τύπου

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...