Συνεδριάζει το δ.σ Ρόδου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η-Την 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 καλείστε να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), των άρθρων 95 και 96 παρ. 2 & 3 του Ν.3463/2006.

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

 

 1. Τροποποίηση κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση στη Γενική Γραμματέα για να επεξεργαστεί και να προτείνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την τελική πρόταση του Νέου Κανονισμού.

 

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» στην πρόκληση VIII του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με τίτλο: Αξιοποίηση/Αποκατάσταση εμβληματικών κτηρίων δημοτικής περιουσίας.

 

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔ).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 328/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού»

 

 

 1. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικαστικούς Υπαλλήλους, οχήματος ΕΛ.ΑΣ και οχήματος ΑΜΕΑ.

 

 1. Τροποποίηση Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 περί Υπαγωγής των οφειλών του Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Εταιρειών ΑΔΕΚ και ΑΔΕΚΑΜ ως και κάθε άλλης Δημοτικής Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου του Δήμου Ρόδου στη άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ του Ν.-4611/2019, ως και έγκριση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Ρύθμιση προς τον ΕΦΚΑ, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου και οι Δημοτικές Εταιρείες να αποφύγουν την στέρηση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητάς, όπως αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, με επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες στέρησαν από τον Δήμο και τις εταιρείες του την υπαγωγή και απορρόφηση επιδοτήσεων έργων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οι οποίες προκάλεσαν οικονομική ασφυξία και στέρηση έργων και ανάπτυξης του Νησιού της Ρόδου. Εντέλλονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να ενεργήσουν κατά τον Νόμο άμεσα, να συγκεκριμενοποιήσουν και να προσωποποιήσουν τις ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλήψεις τους, στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση.  

 

 1. Μη συμμόρφωση του Δήμου Ρόδου με την από 20.5.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 41 Α') που κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 (ΦΕΚ 43 Α) ,την  υπ' αρίθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την Αριθμ. οικ. 2/ 6748 /ΔΛΓΚ/21.1.2019  (ΦΕΚ 104 Β) Απόφ. Ανπλ. Υπουργού Οικονομικών, την υπ'Αριθμ 2/54366/ΔΛΤΠ/01.07.2019 (ΦΕΚ 2680 Β) Απόφ. Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, το με α.π. 68335/3.10.2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών,για την μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος, με μέσο επιτόκειο καταθέσεων 3,2%, έναντι επιτοκίου 0,25% από δύο Τράπεζες, και 1,40% από άλλες δύο συστημικές.

Εντέλλονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να ενεργήσουν κατά τον Νόμο άμεσα, ασκώντας όλα τα κατά τον Νόμο μέσα, για να συγκεκριμενοποιήσουν και να προσωποποιήσουν τις ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλήψεις τους, στην απώλεια εσόδων ύψους περισσοτέρων από περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000 €), στερώντας στους Δημότες της Ρόδου έσοδα, έργα και ανάπτυξη στο νησί μας.

 

 1. Απαλλαγή του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΡΜΑΕ Α.Ε. κου Κωνσταντίνου Χαλκιά από παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΡΟΔΩΝ Α.Ε. και διορισμός Νομικών Συμβούλων των Δικηγόρων Ρόδου κκ. Δημητριάδη Δημήτριο-Αλέξιο και Μαυρομάτη Γεώργιο.

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2019.

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος    κ. Ε. Καρίκης)

 

 1.  Κατανομή Πιστώσεων Γ’ Δόσης ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καρίκης)

 

 1. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιατρών (παιδιάτρων), για τους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής–Παιδικoί Σταθμοί & ΚΔΑΠ  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καρίκης).

 

 1.  Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων των πινάκων αξιολόγησης και επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου, για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, αρ.πρωτ.2/56012/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καρίκης).

 

 1. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός μελών, και ύψους αποζημίωσης, για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 33 παρ. 03 του ν. 4483/2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ.Μ.Σοκορέλος).

 

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, Αριθ. 327/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Ορισμός υπολόγων παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν έγκριση  πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/52451/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται τα σφαγεία Έμπωνας, αρ. πρωτ. 2/52385/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Διαβίβαση αιτήματος ΔΕΥΑΡ για παραχώρηση τμήματος της Κ.Μ. 376 Γαιών Λίνδου, αρ. πρωτ. 2/52477/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δια χρησιδανείου της Κ.Μ. 155 Οικοδομών Βατίου, αρ. πρωτ. 2/55167/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση για: α) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 2019 και β) για το έτος 2020, αρ. πρωτ. 2/54421/2019.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 

 

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων βάσει του Π.Δ. 270/81 για : α) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 2019 και β) για το έτος 2019, αρ. πρωτ. 2/54417/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Επιχειρήσεων Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων, αρ. πρωτ. 2/51326/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Ορισμός Επιτροπής ακυρότητας παραβάσεων ΚΟΚ της Δημοτικής Αστυνομίας, αρ.πρωτ.2/52401/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τ.Καμπούρης).

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:        «Αποκατάσταση δρόμου περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου», αρ. πρωτ. 16/47117/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος)

 

 1. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:       « Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προσκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2011», αρ. πρωτ.16/47141/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας « Αδρανή  υλικάλατομείου Δ.Ε. Ρόδουέτους 2019», αρ. πρωτ. 16/54960/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος)

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας « Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», αρ. πρωτ. 16/54963/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διευθέτηση ρέματος Ρένη Φαληρακίου», αρ.πρωτ.16/55404/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες-επισκευές στο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου Βατίου» προϋπολογισμού 64.200,00€, αρ.πρωτ.16/55831/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Έγκριση επιτροπήςτης προμήθειας «προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε.Ρόδου,αρ.πρωτ.16/55903/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού Κατταβιάς», αρ.πρωτ.16/55823/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και έγκριση διορθωτικών ενεργειών μετά από τον έλεγχο και την τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ για το έργο «Ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ.16/55796/29019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Αντικατάσταση εκπροσώπων και αναπληρωτών Δήμου Ρόδου σε ισχύουσες προγραμματικές και διαβαθμιδικές συμβάσεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Έγκριση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για οριστική ένταξη της πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης», στο Μέτρο 1 της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση 2018», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017-2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 542/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης», στο Μέτρο 1 της πρόσκλησης «Αστική αναζωογόνηση 2018», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Έγκριση Μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνες DRIFT» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στ.Δράκος).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 74/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για Γνωμοδότηση για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του Ο.Τ. 65Β που αφορά σε χώρο Εκκλησίας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου εντός κτηματολογικής οδού» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 76/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για γνωμοδότηση για την τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 78/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης « εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3737Α γαιών Αρχαγγέλου Ρόδου που αφορά την «Ανέγερση καταστήματος με χρήση εστιατορίου στην περιοχή Αρχαγγέλου Ρόδου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 79/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 1888257 γαιών Αρχαγγέλου που αφορά την εγκατάσταση ξενοδοχείου «LeonardoKolymbiaResort» ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία            «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 80/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση μελέτης περί: Α. Ενιαίας «εισόδου-εξόδου» από το χώρο στάθμευσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων και Β. εισόδου και εξόδου των τουριστικών λεωφορείων και ΤΑΧΙ από την εγκατάσταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΑΚΤΙ IMPERIAL» (πρώην ΚΑΨΗΣ), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1. Έγκριση  της υπ’ αριθ. 81/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων για την εγκατάσταση «Εργοστάσιο οινοποιίας ΚΑΙΡ» που βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο Ρόδου-Λίνδου από την ΚΜ 174 γαιών Ρόδου επί της οδού Δελμούζου ( και εξυπηρετεί και τις ΚΜ 121 και 122Α γαιών Ρόδου), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 82/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Γενναδίου για αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην τοπική κοινότητα Γενναδίου ( Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων)» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά«Έγκριση παραχώρησης-Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών»  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 84/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών με θέμα: «Γνωμοδότηση για τροποποίηση ενοικιαζόμενου χώρου σε ΚΥΕ της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1.  Έγκριση  της υπ’ αριθ. 85/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Επανεξέταση του θέματος που αφορά στην  Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Φανών με θέμα:  Παραχώρηση χώρου δικαιοδοσίας Δημ. Κοινότητας Φανών για ανέγερση Μνημείου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Ταρασλιάς).

 

 1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, έργων και δράσεων από τη Δ/νση Προγραμματισμού (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου                     κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της πράξης «Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών» (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της πράξης «Επισκευή και μετατροπή δημοτικού σχολείου Μαριτσών, σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010887059, στην υποδράση 19.2.4.5-Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020- Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Aποδοχή ένταξης και υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5034792 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου  τοπικών κοινοτήτων Σορωνής-Φανών-Καλαβαρδών της Δημ.Ενότητας Καμείρου, Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011394242, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020(Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Τροποποίηση της ομάδας έργου και του υπευθύνου για την πράξη με τίτλο «BoostingtheimplementationofadaptationpolicyacrossGreece» και ακρωνύμιο «LIFE-IPAdaptInGR» στο τομέα της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFEIntegratedProject (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Tροποποίηση της ομάδας έργου και του υπεύθυνου για την πράξη «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με ακρωνύμιο ACUΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου       κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Τροποποίηση της ομάδας έργου και του υπεύθυνου για την πράξη « Seasonalvariationofwasteaweffectoftourism/ Εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων λόγω του τουρισμού» και ακρωνύμιο « BLUEISLANDS», στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Τροποποίηση της ομάδας έργου και του υπεύθυνου για την πράξη                 « ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρο»,με ακρωνύμιο«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 

 1. Αποδοχή ένταξης και υλοποίησης της Πράξης « Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010890851 στην Υποδράση 19.2.4.3 – Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 – Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κ. Νικολαϊδου).

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/53293/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Καρίκης).

 

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αρ.πρωτ.14/54635/2019.  (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Έγκριση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ταφή θανόντων και ανακομιδή οστών οικονομικά αδυνάμων πρόσωπων» και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής, αρ.πρωτ.14/54042/2019  (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος)
 2.  
 3. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για  την προμήθεια: «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι», αρ.πρωτ.14/54031/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. 1η Τροποποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.14/54035/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α 2256) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης-ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.14/54037/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης-ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,αρ.πρωτ.14/54027/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.14/55785/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Ορισμός ομάδας εργασίας της πράξης «snapshotsfromtheborders» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της αναπτυξιακής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEARProgramme), αρ.πρωτ.14/53762/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό  ΟΠΣ 5000577, αρ.πρωτ.14/53766/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Προσλήψεις  στη πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.14/55787/2019 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Τριάντος).

 

 1. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, αρ. πρωτ. 5/53360/2019 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σ. Καραταπάνης).

 

 1. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου              ( Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/54194/2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Φλοσκάκης).

 

 1. Μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού σταθμού αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών ( e-KEΠ ), αρ. πρωτ. 2/54664/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Καμπούρης).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσιών, αρ. πρωτ. 1816/2019 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Β. Παπαοικονόμου).

 

 1. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης: «Πολεοδομική Μελέτη οικισμού Κρεμαστής Ρόδου», αρ. πρωτ. 1809/2019 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Β. Παπαοικονόμου).

 

 1.  Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Οικισμού Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηματολογικών διαγραμμάτων κτηματογράφησης και κτηματολογίου», αρ. πρωτ. 1825/2019 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Β. Παπαοικονόμου).

 

 1. Αίτημα για παραχώρηση του συνόλου της εν γένει διαχειριστικής και λειτουργικής αρμοδιότητας του φυσικού μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., αρ. πρωτ. 1075/2019, για ένα (1) έτος από την απόφαση (Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ι. Ιατρίδης).

 

 1.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ που αφορά «Αποζημίωση προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης» (Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Δ. Τσίκκης).

 

 1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ» κατηγορίας 3* δυναμικότητας κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6.971,00 τ.μ. εντός της Κ.Μ 645Α και τμήματος της Κ.Μ 645 γαιών Λίνδου, στην περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», Δ.Κ.Λίνδου, Δ.Ε Λίνδου, Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας Ν.Αιγαίο, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Τουριστικές-Εμπορικές-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ Α.Ε., αρ.πρωτ.18/55519/2019 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Π.Σταμάτης).

 

 1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά στο έργο «Επέκταση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146.119,21 τ.μ. εντός των Κ.Μ.1000, 1560,1562,1563,3731 και 3732 γαιών Έμπωνα, στη θέση «Καμίνια Μάρμαρα» της Δ.Κ.Έμπωνα, Δ.Ε Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε Ρόδου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για λογαριασμό της «ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ Α.Ε», αρ.πρτ.18/55525/2019 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Π.Σταμάτης).

 

 1. Ορισμός επιτροπής παραλαβής κτηνιατρικών φαρμάκων –ειδών (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Π.Σταμάτης).

 

 1. Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης  Δήμου Ρόδου» (Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Σ.Χριστοδούλου).

 

 1. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης       (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3852/2010).

 

 1. Εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας  (ΣΔΙΠΕ), για την τετραετία 01-09-2019 έως 31-12-2023, αρ. πρωτ. 2/54440/2019.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Ν.Α.-Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία Νοτίου Αιγαίου», αρ. πρωτ. 2/55261/2019.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Ε.Κ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. πρωτ. 2/55263/2019.

 

 1. Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, αρ. πρωτ. 2/50769/2019.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης « ΔΙΟΔΟΣ», αρ.πρωτ.2/51087/2019.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΔΩ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/55266/2019.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στις τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ) Ρόδου, αρ.πρωτ.2/55809/2019.

 

         

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι

 

 

 

Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β.Καμπουράκης

Φωτογραφικό υλικό

DODEKANISOS SEAWAYS

dodekanisos seaways

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Η Dodekanisos Seaways γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας της και προσφέρει 20% Έκπτωση και Δωρεάν...
Το άρθρο του Γ. Νικητιάδη, που ακολουθεί, δημοσιεύεται στο μεγάλο ιστότοπο «The Caller» - ΟΙ...
Ο κ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ «ΒΡΩΜΙΚΟ 89»,ΕΝΩ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΠΕΜΨΕ ΤΟΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ...
Δημήτρης Θ. Κρεμαστινός … Πεθαίνει όποιος λησμονιέται - Του Χαράλαμπου Ι. Πλάτση - Εκλογές...