Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Καρπάθου

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

- Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Καρπάθου

 

- Με απόφαση  του Δημάρχου  Καρπάθου κ. Ιωάννη Θεμ. Νισύριου  ορίστηκαν οι δύο νέοι Αντιδήμαρχοι  Καρπάθου  .

  • Αντιδημαρχία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ .

 

 Ο κ. Γεώργιος Δήμαρχος αναλαμβάνει τα καθήκοντα  του  Αντιδημάρχου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  -    με  θητεία ενός (1) έτους -  έχοντας  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Αρμοδιότητες σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών.

• Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου και Αλλοδαπών

• Ο συντονισμός και η επίβλεψη του Κέντρου Κοινότητας

• Ο συντονισμός και η επίβλεψη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

• Τη μέριμνα για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.

• Τη δημιουργία Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου

• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

• Την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

• Την εποπτεία των Δημοτικών parking

• Την ανάπτυξη και διαχείριση Δημοτικής- αστικής συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

 

  • Αρμοδιότητες σε θέματα επιχειρηματικότητας.

• Την εισήγηση για τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

• Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων, τον έλεγχο νομιμότητας και είσπραξης δημοτικών τελών.

 

Αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής περιουσίας.

• Την τήρηση αρχείων της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)

• Τη μέριμνα για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατύπωση εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

 

Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

• Για θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας) .Επίσης εξουσιοδοτείται για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.

Ορίζεται μέλος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου.

 

 

  • Αντιδημαρχία  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

 

Ο κ. Εμμανουήλ Βασιλαράκης  ορίστηκε  Αντιδήμαρχος – με θητεία ενός (1) έτους -  και συγκεκριμένα  ανέλαβε την Αντιδημαρχία  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.  Συγκεκριμένα θα : 

• Παρακολουθεί το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για την ασφάλεια και την ασφάλιση αυτών και τον εφοδιασμό τους με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα. • Παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης. • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου. • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου. • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου. • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. • Την εποπτεία των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου και των Σ.Φ.Η.Ο. • Την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. • Την ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που συλλέγει ο Δήμος Αρμοδιότητες Τεχνικών έργων. • Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.). Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων. • Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου. • Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. • Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων. • Τη τήρηση των διαδικασιών και αρχείων σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών. • Τη μέριμνα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων. Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου και  μέλος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου.

 

 

 

 

 

 

                                                    Κάρπαθος   07  Οκτωβρίου    2021

                                         Από το Γραφείο Τύπου  του Δήμου Καρπάθου

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΡΟΔΟΣ 29-01-2023 ΔΗΛΩΣΗ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ, Υποψήφιου βουλευτή ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ...
Γ.Νικητιάδης : Ξεκινάμε τον αγώνα, για τα νησιά μας και την παράταξη Μετά τη σημερινή συνεδρίαση...
Μανώλης Σαββής: Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή πορείας και ανατροπή στο δήμο Ρόδου - Λίγες ...
Σάββας  Διακοσταματίου: Ήρθε η ώρα ο δήμος Ρόδου να περάσει σε συνεργατικές διοικήσεις - “...