Μοναχική Κουρά και Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Σύμης

 «Ἀγάλλεται ἡ Μονή σου σήμερον, Μιχαήλ ὦ Πανορμῖτα ἐνθέως…»

Ὄντως τό μελώδημα τοῦτο τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, πεπλήρωται ἔτι ἅπαξ ἐπί τῷ χαροποιῷ γεγονότι τῆς Μοναχικῆς Κουρᾶς ἐχθές τοῦ Μοναχοῦ Παύλου, ἀδελφοῦ πλέον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχαγγελικῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὡς καί τῆς σήμερον εἰς Διάκονον τελεσθείσης Χειροτονίας του, ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

Ἐχθές Σάββατον 29ην Ὀκτωβρίου 2022, ἐντός τοῦ προεορτίου κλίματος τῆς ἐπικειμένης Πανηγύρεως τῆς Ἱ. Μονῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, μετά τό πέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανορμίτου, τοῦ ὁποίου ἐχοροστάτησε πλαισιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιον Πατρόν καί τόν Ἱ. Κλῆρον τῆς Νήσου μας, ἐτέλεσε τήν Μοναχικήν Κουρά τοῦ μέχρι τότε δοκίμου κ. Ἀντωνίου Τερεζάκη καταγομένου ἐκ Ρόδου, Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τό μοναχικόν ὄνομα Παῦλος. Τό ὄνομα αὐτό ἔδωσε, ὅπως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος σχετίζεται ἄμεσα μέ τά Δωδεκάνησα, τήν Σύμη καί ἰδιαιτέρως μέ τήν Μονή τοῦ Πανορμίτου, ἀφοῦ κατά τάς Περιοδείας του διῆλθε ἀπό τό Δωδεκανησιακόν σύμπλεγμα, ἐλλιμενίστηκε στήν παρακειμένη καί ἰδιόκτητον τῆς Μονῆς Νησίδα τῆς Τευτλούσης καί ἐκεῖ ἐκήρυξε τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς κατοίκους.

Τόν Μοναχόν Παῦλον προσήγαγε ἔμπροσθεν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος, διά νά λάβει τήν Ἀρχιερατικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἀνέγνωσε τίς πρός τοῦτο εὐχές, ἔκειρε τόν νέον ἀδελφόν καί ἐνέδυσε αὐτόν μέ τά μοναχικά ἐνδύματα, ἐπιδίδων αὐτῷ εὐλογίας ἕνεκα τήν Ἱεράν Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐνῶ κατά τήν ἐμπνευσμένη του προσλαλιά, τόν προέτρεψε σέ πνευματικό ἀγῶνα ἐν ταπεινώσει, διά νά ὁμοιάσει ἀναλογικῶς μέ τόν Μέγα Ἀπόστολον Παῦλον, ἐπιδεικνύων ὑπακοήν εἰς τόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τῆς Μετανοίας του, ὁ ὁποῖος εἶναι παιδιόθεν ὁ Πνευματικός αὐτοῦ Πατήρ, πού προσήγαγε αὐτόν εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν, εὐχόμενος νά εὐαρεστήσει Θεῷ καί ἀνθρώποις.

Ἡ πνευματική χαρά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως τῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἐκορυφώθη σήμερον τό πρωί, Κυριακήν 30ήν Ὀκτωβρίου 2022, μέ τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Μοναχοῦ Παύλου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανορμίτου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον π. Ἀντώνιον, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰωαννίκιον Ἀναγνώστου, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀνδρέα Δημητρίου καί τόν Διάκονον π. Γεώργιον Κακακιόν. Τήν δέ ἱεράν ὑμνωδίαν ἐμελώδησαν ὁ κ. Παναγιώτης Δικαῖος καί ὁ κ. Ἰωάννης Ζαχαρίου. Τό Καθολικόν τῆς Μονῆς κατέκλυσε πλῆθος πιστῶν καί ἐπιπλέον συμμετεῖχαν οἱ τοπικές Ἀρχές τῆς Σύμης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχον κ. Ἐλευθέριον Παπακαλοδούκα, τόν Στρατιωτικόν Διοικητῆ Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχην κ. Παναγιώτη Βρανᾶ κ. ἄ.

Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ νεοχειροτονηθείς, βαθειά συγκινημένος, εὐχαρίστησε τήν οἰκογένειά του καί ἰδιαιτέρως τόν πνευματικόν του πατέρα Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου καί ὅλους ὅσοι τόν βοήθησαν διά νά φθάσει μέχρι τήν σημερινή ἡμέρα τῆς προσωπικῆς του Πεντηκοστῆς. Ἐπίσης μέ λόγια υἱικῆς ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως εὐχαρίστησε ἔνδακρυς τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας γιά τήν πατρικήν του ἀγάπην, μέ τήν ὁποία τόν περιέβαλε καί προπαντός διά τήν οὐσιαστικήν του στήριξιν στήν ὑλοποίηση τοῦ ἱεροῦ του πόθου, ἐκζητῶν τίς εὐχές καί προσευχές του διά θεάρεστη διακονία.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας πατρικές νουθεσίες στόν χειροτονούμενο π. Παῦλο, παραθέτων ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τίς κατά Χριστόν προϋποθέσεις τοῦ κληρικοῦ, ὥστε νά εὐαρεστήσει τόν Δωρεοδότη Θεό καί τό πλήρωμα τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, ἐκπληρῶν θεαρέστως τήν οὐράνια ἀποστολή του.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ π. Παῦλος ἐδέχθη τίς ἐγκάρδιες εὐχές τοῦ Ἱ. Κλήρου, τῶν οἰκείων του καί τῶν πολυπληθῶν πιστῶν, πρός τούς ὁποίους διένειμε ὡς εὐλογία καί ἐνθύμιον, εἰκονίδιον τοῦ Ταξιάρχου. Τέλος προσεφέρθησαν εἰς ὅλους τά μοναστηριακά κεράσματα, ἐνῶ ἡ Ἱ. Μονή τήν μεσημβρία, παρέθεσε στήν Μεγάλη Τράπεζα ἑόρτιον γεῦμα.

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...