Κρίσεις Λιμενικού: Διατηρείται ο Υποναύαρχος Γιάννης Αργυρίου - Αποστρατεύεται ο Νίκος Αρμπουνιώτης με το βαθμό του Αντιναυάρχου

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Μαρτίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (ΦΕΚ 75 Α ́), όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ́), του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75 Α ́), των άρθρων 3 παρ. 2(α), (β), 5, 7, 14, 37 παρ. 2, 4 και 6, και 39 του π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α ́), όπως ισχύει, του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α ́), του

άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26 Α ́) και του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 58/2012 (ΦΕΚ 108 Α ́):

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 και για τους

 

οποίους σχετικό είναι το από 18 Μαρτίου 2019 πρακτικό του, ως ακολούθως:

Α. Για Αντιναυάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α ́ «Διατηρητέων» Κλιάρης Θεόδωρος του Ευσταθίου (Α.Μ. 758). Πίνακας Β ́

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ντούνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 796).

Πίνακας Γ ́«Αποστρατευτέων» Ουδείς.

Β. Για Υποναυάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής: Πίνακας Α ́ «Διατηρητέων»

1. Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 807)

2. Αργυρίου Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 810)

3. Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 818)

4. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830).

Πίνακας Β ́

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. Κοντόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816)

2. Αρμπουνιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820).

Πίνακας Γ ́«Αποστρατευτέων» Ουδείς.

Γ. Για Υποναύαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής Τεχνικό: Πίνακας Α ́ «Διατηρητέων»

Ζήκας Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ.Ε. 56).

Δ. Για Αρχιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής:

Πίνακας Α ́ «Διατηρητέων»

1. Σπανός Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 834)

2. Αναστασάκος Αγησίλαος του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837)

3. Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα (Α.Μ. 839)

4. Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840)

5. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ. 844)

6. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851)

7. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855)

8. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859)

9. Ισάκογλου Νικόλαος του Αναστασίου (Α.Μ. 863)

10. Αλεξανδράκης Γεώργιος του Ελευθερίου (Α.Μ. 864)

11. Καραγεώργος Γεώργιος του Γεράσιμου (Α.Μ. 871)

12. Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)

13. Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879).

Πίνακας Β ́

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 842)

2. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 843)

3. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846)

4. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848).

Πίνακας Γ ́

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς.

Ε. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής Τεχνικό:

Πίνακας Β ́

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61).

ΣΤ. Για Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής Υγειονομικό:

Πίνακας Α ́ «Διατηρητέων»

Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63).

 

2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αντιναύ-

αρχος – νεότερος Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελ-

ληνικής Ακτοφυλακής Ντούνης Αθανάσιος του Κωνστα-

ντίνου (Α.Μ. 796), λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β ́

 

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

3. Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, δι-

ατηρεί επί τιμή τον τίτλο του νεότερου Υπαρχηγού του

 

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγράφεται δε στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι

τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού

 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

4. Προάγονται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενι-

κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανι-

κών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, οι Υποναύαρχοι

 

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

1. Κοντόπουλος Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816)

2. Αρμπουνιώτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820)

 

λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β ́ «Ευδοκίμως τερ-

ματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

5. Προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενι-

κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανι-

κών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, οι Αρχιπλοίαρχοι

 

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 842)

2. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 843)

3. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846)

4. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848)

 

λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β ́ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

6. Προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενι-

κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός

 

οργανικών θέσεων), για τριάντα (30) ημέρες, ο Αρχιπλοί-

αρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Τεχνικός Μπέλλας Στυλιανός του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61),

 

λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β ́ «Ευδοκίμως τερμα-

τισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2648108741/18-03-2019).

 

(Αριθμ. βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.: 5773/18-03-2019).

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Φωτογραφικό υλικό

DODEKANISOS SEAWAYS

dodekanisos seaways

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-Πολιτικός χρόνος, αμφίσημη πολυσυζητημένη έννοια, νεολογισμός; επικοινωνιακό...
Η Dodekanisos Seaways γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας της και προσφέρει 20% Έκπτωση και Δωρεάν...
Το άρθρο του Γ. Νικητιάδη, που ακολουθεί, δημοσιεύεται στο μεγάλο ιστότοπο «The Caller» - ΟΙ...
Δημήτρης Θ. Κρεμαστινός … Πεθαίνει όποιος λησμονιέται - Του Χαράλαμπου Ι. Πλάτση - Εκλογές...