Δημοπρατείται το Νέο Νοσοκομείο Καρπάθου

Δελτίο Τύπου

Δόθηκε η έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΔΕΠΑΝΟΜ για την δημοπράτηση του Νέου Νοσοκομείου Καρπάθου. Σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑΝΟΜ κ. Φωτάκη Γιάννη ο Περιφερειάρχης ζήτησε να εξεταστεί ο χρόνος του έργου να είναι τέτοιος που να διασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX Σ. Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη Τηλ.: 2281360800 Ερμούπολη 19-7-2013 Telefax : 2281360860 E-mail: notioaigaio@mou.gr A.Π.: 3081 Πληροφορίες : N. Γκούφας

Προς: Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. - - Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ι. Φωτάκη Τεχνική Υπηρεσία κα Α. Βιτωράτου ΘΕΜΑ: Προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου (1) «Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου» της ενταγμένης στο ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 441204 Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», 2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α’/31-3-2010), 3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Την με αρ. πρωτ. 9775/ΕΥΣ 1130/29-2-2008 (ΦΕΚ 458 Β΄/17-3-2008) ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 41540/Γ’ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, 5. Την με αρ. πρωτ. 20362/ΕΥΣ 3414/12-5-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 6. Τη με αρ. πρωτ. 2011/17-5-2013 Απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, 7. Το με αρ. πρωτ. ΓΑ 136545/26-6-2013 έγγραφό σας με το οποίο μας υποβάλατε φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα, για την εξέταση της διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου του θέματος, 8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη συνημμένη Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης, ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (υπό προϋποθέσεις) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο (1) «Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου», της ενταγμένης στο ΕΠ ΚΝΑ πράξης με κωδικό ΟΠΣ 441204, συνολικού προϋπολογισμού 6.130.081,30 €, υπό τις προϋποθέσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στη λίστα ελέγχου σταδίου δημοπράτησης που σας επισυνάπτεται. Όπως αναφέρεται και στη λίστα ελέγχου, επισημαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση υποβολής της πλήρους μελέτης στην ΚΒ΄ ΕΠΚΑ του ΥΠΠΟΑ για έγκριση, πριν την έναρξη των εργασιών του υποέργου. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, το μέγεθος του έργου και την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του, επισημαίνουμε την ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάθεσης σύμβασης, προκειμένου η πράξη του θέματος να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Συνημμένα: Η λίστα ελέγχου σταδίου δημοπράτησης Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΔΑ Εσωτερική διανομή: - Γρ. Περιφερειάρχη - Μονάδα Β΄ - Γρ. ΕΔΑ Ν. Δωδ/σου ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Σημείωση: Η φωτογραφία είναι απο τη τελευταία κινητοποίηση των κατοίκων για τα προβλήματα υγείας

Φωτογραφικό υλικό

Αποτελέσματα ευρωεκλογές 2024

Αποτελέσματα ευρωεκλογές 2024

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...