Απαγορευτική διάταξη για το κυνήγι στη Δωδεκάνησο

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του ΝΔ 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν.177/1975 (ΦΕΚ Α΄ 250).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ Β΄ 757) ΚΥΑ «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ Β΄ 1188),
294283/23.12.97 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998) και 87578/703/6.3.07 (ΦΕΚ Β΄ 581) ΚΥΑ.
3. Την αρ. οικ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
4. Την υπ’ αριθ. 42428/1042/14-8-2013 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με την ρύθμιση της θήρας του
λαγού και του αγριοκούνελου για τις κυνηγετικές περιόδους 2013-2014, 2014-2015 &2014-2015.
5. Την υπ’ αριθ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 - 2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850).
6. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά
επίπεδα στο Νομό Δωδεκανήσου.
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2013 - 2014 στον Νομό
Δωδεκανήσου από 20 Αυγούστου 2013 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2014.
2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην
Ιανουαρίου 2014 για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές
την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά
έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
3. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
4. Απαγορεύουμε τη θήρα του αγριοκούνελου στη νήσο Αγαθονήσι.
5. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο
μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια
έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
Ρόδος, 16 - 08 - 2013
Αρ. πρωτ.: 35908/272
Δ.Α.Δ. : 2/2013
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Τμήμα: Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών
Γραφείο: Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασ. Αναψυχής
Ταχ. Δ/νση : Γ. Μαύρου 2 – 85100 Ρόδος
 : 2241043690 & 2241043682
 : 2241043691 & 2241043686
: n.theofanous@apdaigaiou.gov.gr
ΑΔΑ: ΒΛΩΦΟΡ1Ι-Β0Ε
Π Ι Ν ΑΚ ΑΣ Θ Η Ρ Ε Υ Σ Ι Μ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν
επισυνάπτεται και ανήκει στην αριθμ. 2/2013 ΔΑΔ της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΗΣ1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ
ΑΝΑ ΕΞΟΔΟ
Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.* Λαγός (Lepus europaeus) - 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
2.** Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8–14/9 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
3. Αλεπού (Vulpes vulpes) - 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Πετροκούναβο (Martes foina) - 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
Β. ΠΟΥΛΙΑ: α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο(Columba livia) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
Εικοσιπέντε (25)
{Συνολικά από όλα τα
είδη}
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) - 15/9-28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) - 15/9-30/11 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) - 15/9-10/2 Όλες
Δώδεκα (12)
{Συνολικά από όλα
τα είδη }
2. Κιρκίρι (Anas crecca) - 15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) - 15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) - 15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) - 15/9-10/2 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) - 15/9-10/2 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) - 15/9-31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) - 15/9-10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) - 15/9-10/2 Όλες
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) - 15/9-31/1 Όλες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) - 15/9-10/2 Όλες
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) - 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) - 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) - 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
1. Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών» με
αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την παράγραφο (21) της
133275/2116/19-7-2013 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014»
* Απαγορεύεται η θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
** Απαγορεύεται η θήρα του αγριοκούνελου στη νήσο Αγαθονήσι
ΑΔΑ: ΒΛΩΦΟΡ1Ι-Β0Ε
Β. ΕΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2012 μέχρι και
10-1-2013 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις
ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-9-
2012 μέχρι 10-1-2013 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11-1-2013
μέχρι 28-2-2013 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι
της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου
(Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
4. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
5. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από
Εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή το Εξωτερικό, εφόσον
τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι :
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.5. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές απαγορεύσεις
κυνηγιού.
1.6. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της
414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α. όπως ισχύει σήμερα.
1.7. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του
Υπουργού Πολιτισμού.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους
χώρους εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε
αλλού.
4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού Λαγού, Μπεκάτσας και Ορτυκιού, οι κυνηγοί
υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος
πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από σήμερα 16-08-2013 και μέχρι την έκδοση νεωτέρας και
καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της
Ελληνικής Αστυνομίας, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο
πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ.18 του Ν.Δ.86/69
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ΝΔ 996/71 και το άρθρο 9 του Ν. 177/75 καθώς επίσης και με τις
διατάξεις του Δασικού Κώδικα που ισχύουν για κάθε περίπτωση.
Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος MSc
ΑΔΑ: ΒΛΩΦΟΡ1Ι-Β0Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δήμοι Ν. Δωδ/σου - Έδρες τους
(για ανακοίνωση-τοιχοκόλληση και αποστολή σε μας των σχετικών αποδεικτικών)
2. Τμήματα και Δασονομεία Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
(για τήρηση - εφαρμογή και ενημέρωση δασικών υπαλλήλων)
3. Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδ/σου
(για ευρεία δημοσιοποίηση)
4. Κυνηγετικοί Σύλλογοι ν. Δωδ/σου (Ρόδου, Κω, Κεφάλου Κω, Καλύμνου, Λέρου, Καρπάθου)
(για ευρεία δημοσιοποίηση και ενημέρωση μελών)
5. Αστυνομικές Δ/νσεις Δωδ/σου (Ρόδου & Κω) – Έδρες τους
(για τήρηση - εφαρμογή)
Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π.
Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας
Τμήμα Α
Χαλκοκονδύλη 31, ΤΚ 104 32, ΑΘΗΝΑ
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Γρ. Γενικού Δ/ντη Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών
- Ρόδου (Πλ. Ελευθερίας – Τ.Κ.85100)
- Κω (Ακτή Μιαούλη 2 – Τ.Κ. 85200)
4. Στρατιωτική Διοίκηση Δωδ/σου
ΑΔΑ: ΒΛΩΦΟΡ1Ι-Β0Ε

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Δημήτρης Γάκης:  Εμείς σήμερα με ποιον να συζητούμε;           ...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...