Ανάρτηση του δασικού χάρτη της Σύμης για υποβολή αντιρρήσεων

Σας στέλνουμε ψηφιακά το αριθ. πρωτ. 36403/341/18-7-2013 έγγραφο της Δ/ντριας Δασών Δωδ/σου, που αφορά στην ανάρτηση του δασικού χάρτη Σύμης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου της μαζί με περίληψη της, τα οποία θα σας αποσταλούν και σε έντυπη μορφή.

ΘΕΜΑ : Ανάρτηση δασικού χάρτη του Δήμου Σύμης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για
υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 275Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3208/2003 (Φ.Ε.Κ. 303Α') «Προστασία
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26, Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α')
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3818/2010 (Φ.Ε.Κ. 17Α'), «Προστασία Δασών και Δασικών
εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 /13-7-2010/Α') «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/ 25-11-2011/ Α'). «Νέος τρόπος έκδοσης
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/22-3-2012) «Διαχείριση και προστασία
ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α'/9-4-
2012).
9. Την υπ’ αριθ. 97414/754/6.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1811/10-9-2007/ Α') κοινή απόφαση
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός τεχνικών
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Ρόδος 18 - 07 - 2013
Αρ. Πρωτ.: 36403/341
Τμήμα: Δασικών Χαρτογραφήσεων
Ταχ. Δ/νση : Γ. Μαύρου 2 – 85100 Ρόδος
Πληροφορίες: Δεσλή Χρυσάνθη
( : 2241043689
7 : 2241043691
* : x.desli@apdaigaiou.gov.gr
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Ι-6ΒΓ
προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών και λοιπών που αφορούν στην παρ. 5 του
άρθρου 27 του Ν.2664/1998».
10. Τις υπ’ αριθ. 199284/707/14.12.2010 (Φ.Ε.Κ.2159/31.12.2010/Β') και
115464/154/17.3.2011 (Φ.Ε.Κ. 525/5.4.2011 /Β') αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με τις
οποίες καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21
του Ν. 3889/2010.
11. Την υπ’ αριθ. 115451/24/11.1.2011 (Φ.Ε.Κ. 24/20.1.2011 /Β') κοινή απόφαση
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών,
«Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 ίου άρθρου 15 ίου Ν.
3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α') κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.»
12. Την υπ’ αριθ. 165387/410/3.2.2012 (ΦΕΚ 470/28.2.2012/Β') Υπουργική Απόφαση
«Διαδικασία, στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβολής δασικής μορφής
εκτάσεων εντός οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης (άρθρο 24 παρ. 2
Ν.3889/2010)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.179153/58/24.1.2013 (Φ.Ε.Κ
115/25.1.2013 Β') κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Κ.Α..
13. Τα υπ’ αριθ. 115488/405/1.7.2011 και 115491/421/7.7.2011 έγγραφα της Δ/νσης
Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.
14. Το υπ’ αριθ. 127912/151/20-3-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.
15. Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη του Δήμου Σύμης, που επικαιροποιήθηκε και
θεωρήθηκε με την υπ’ αριθ. 33818/55/15-7-2013 απόφαση του Δ/ντή Δασών Δωδ/σου σε
εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α. Αναρτούμε σήμερα, 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, το δασικό χάρτη του
Δήμου Σύμης, έκτασης εμβαδού 64.936.400,9949 τ.μ. και
Β. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του, όπως
ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 3889/10 (Φ.Ε.Κ. 182Α'), όπως ισχύει, να
υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών,
η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο. Για
την ακριβή, καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, θα
ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία
παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες.
Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το
ύψος του οποίου έχει καθοριστεί με την ανωτέρω (11) σχετική Κ.Υ.Α. και κατά περίπτωση
υπολογίζεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης, με ευθύνη του υποβάλλοντος την
αντίρρηση. Στην περίπτωση που η αντίρρηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή το ειδικό
τέλος κατατίθεται στο λογαριασμό 26671-8 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ
στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αντίρρησης το τέλος καταβάλλεται σε
λογαριασμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην
ιστοσελίδα της. Ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του ειδικού τέλους, αυτό
αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο στον ειδικό κωδικό με την ονομασία «Ταμείο Δασικών
Χαρτών» του Ειδικού Φορέα Δασών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους
εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους αναρτηθέντες
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Ι-6ΒΓ
δασικούς χάρτες.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στους δασικούς χάρτες
ορισμένη έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως, οι Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής εμβέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου:
α. οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση
της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, σύμφωνα με τον εν λόγω δασικό χάρτη και το
εμβαδόν της,
β. τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου,
γ. τα στοιχεία που πιστοποιούν την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση
απαράδεκτη και απορρίπτεται κατά την εξέτασή της από την επιτροπή εξέτασης
των αντιρρήσεων.
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στους χάρτες εκτάσεων και όχι θέματα
ιδιοκτησίας τους.
Οι δασικοί χάρτες με τη Βάση δεδομένων τους, που τους συνοδεύουν
είναι αναρτημένοι στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
και του Δήμου Σύμης.
Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στους ίδιους χώρους. Επίσης
όλα τα προαναφερθέντα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Κτηματολόγιο
Α.Ε. Για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3889/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 4030/2012 και στο υπ’ αριθ.
115488/405/1-7-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με τα οποία προβλέπεται είτε η ηλεκτρονική, είτε η σε
έντυπη μορφή υποβολή των αντιρρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα
απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:
• Στο τηλέφωνο 2241043689 της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
• Στο τηλέφωνο 210-6505600 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
• Στο τηλέφωνο 2246072444 του Δήμου Σύμης.
Υπηρεσία και χώρος υποβολής των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή,
ορίζεται το γραφείο που έχει συσταθεί από τη Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου, στην
διεύθυνση Γ. Μαύρου 2- Κτίριο Δ.Ο.Υ. Ρόδος (5ος όροφος).
Όταν οι αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Κτηματολόγιο Α.Ε., τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον
αλλά και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται και αυτά
σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (πχ cd κλπ), στη Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου.
Για θέματα που αφορούν στην υποβολή αντιρρήσεων μέσω της ιστοσελίδας της
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Ι-6ΒΓ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. μπορείτε να απευθύνεστε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: webapps@ktimatologio.gr.
Δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης (ως μη εμπίπτουσες στις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας) για τις εκτάσεις που στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη:
α. εμφανίζονται ως δάση και δασικές, στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφισης, αλλά έχουν περιληφθεί σε εγκεκριμένα όρια οικισμών ή όρια
εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων που το περίγραμμά τους
επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα στον αναρτημένο δασικό χάρτη, εκτός αν αφορούν
άλση ή πάρκα.
β. Πρόκειται για οικισμούς στερούμενους νόμιμης έγκρισης, που το περίγραμμά τους
επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα και κίτρινη διαγράμμιση στον αναρτημένο δασικό χάρτη
και εμφανίζονται ως δασικές σε αυτόν εφ΄όσον αναστέλλεται με την ……… Απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. όχι πέραν του τριμήνου η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και
γ. εμφανίζονται ως δάση και δασικές στην φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφισης, αλλά έχουν παραχωρηθεί για αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών
(κληροτεμάχια).
Στις παραπάνω (α) (β) και (γ) περιπτώσεις, προσκομίζονται και υποβάλλονται από
τον ενδιαφερόμενο απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως βεβαίωση του αρμοδίου
πολεοδομικού γραφείου, βεβαίωση της υπηρεσίας εποικισμού κ.λ.π.
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εφαρμογή του άρθρου 14 Ν. 998/1979 και οι
υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία,
διαβιβάζονται στην παραπάνω υπηρεσία συγκέντρωσης των αντιρρήσεων. Για τις
περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία
τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν στις συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματος που
αφορά η εκκρεμούσα υπόθεση κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και θα
αποτελέσει το αντικείμενο της σχετικής αντίρρησης κατά του περιεχομένου των
αναρτηθέντων Δ.Χ., καθώς και της επιθυμίας τους να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό
σύμβουλο. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η υποβολή των στοιχείων που
αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, εφόσον δεν έχουν αρχικά υποβληθεί με τη
σχετική αίτηση για το χαρακτηρισμό του ακινήτου, άλλως η υπόθεσή τους δεν
θα εξεταστεί από την ΕΠ.Ε.Α.
Η ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, γίνεται
καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
Η παρούσα αναρτάται σε ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
και του Δήμου Σύμης, δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της
εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και μία τοπική και αποστέλλεται, μαζί με
περίληψή της, στην ΕΡΤ και στους τοπικούς τηλεοπτικούς - ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκ. Δ/σης Αιγαίου
Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος MSc
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Ι-6ΒΓ

Φωτογραφικό υλικό

DODEKANISOS SEAWAYS

dodekanisos seaways

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Το άρθρο του Γ. Νικητιάδη, που ακολουθεί, δημοσιεύεται στο μεγάλο ιστότοπο «The Caller» - ΟΙ...
Ο κ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ «ΒΡΩΜΙΚΟ 89»,ΕΝΩ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΠΕΜΨΕ ΤΟΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ...
Δημήτρης Θ. Κρεμαστινός … Πεθαίνει όποιος λησμονιέται - Του Χαράλαμπου Ι. Πλάτση - Εκλογές...
Ρόδος, 10Ιουνίου2020 - Μήνυμα του Προέδρου της Dodekanisos Seaways, Χρήστου Σπανού, για το...