Νομική προστασία σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων "Η Ένωση"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-«ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ » -Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ανακοινώνει τη συνεργασία του με γνωστή εταιρεία παροχής ασφάλισης Νομικής Προστασίας, για όλα τα μέλη του.

Σε μια περίοδο που τα εργασιακά δικαιώματα στους χώρους εργασίας καταστρατηγούνται, που η απλήρωτη και κακοπληρωμένη εργασία οργιάζει, που η αδήλωτη εργασία τείνει να γίνει «κανονικότητα», που η αλλαγή ωραρίου, οι απολύσεις και οι βλαπτικές μεταβολές βρίσκονται στην «ημερήσια διάταξη» του εργασιακού μας βίου, η «ΕΝΩΣΗ» προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο νομικής προστασίας στα μέλη, αξιοποιώντας τη συλλογική δύναμη των πολλών.

Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος να κάνει χρήση του ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου Νομικής Προστασίας και να θωρακιστεί απέναντι στην αυθαιρεσία και την παρανομία. Της Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως μέλος του «Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Η ΕΝΩΣΗ» με την ιδιότητα του ως Ιδιωτικός Υπάλληλος, με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ που δημιουργούνται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη και γεννούν στους εργαζόμενους νόμιμες αξιώσεις, δικαστικά επιδιώξιμες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΙΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Αναγνώριση και άρση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής όρων και συνθηκών εργασιακής σχέσης (μείωση αποδοχών, αλλαγή ωραρίου, περικοπή προσαυξήσεων, μεταβολή ειδικότητας, βλαπτική μετακίνηση, μετάθεση, τοποθέτηση, αφαίρεση αρμοδιοτήτων, ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, κ.λ.π). Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων, δώρων, προσαυξήσεων νυχτερινών και Κυριακών, αμοιβών υπερεργασίας και υπερωρίας και λοιπών εργατικών αξιώσεων που πηγάζουν από ισχύουσες διατάξεις νόμων, ενεργές ΣΣΕ, ενεργές κλαδικές ΣΣΕ, ατομικές συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές τακτικές και δεδομένα νομολογίας. Διεκδίκηση δικαιωμάτων (πχ άδεια αναψυχής, ειδικές άδειες, μειωμένο ωράριο κλπ) προβλεπομένων από ισχύουσες διατάξεις νόμων, ενεργές ΣΣΕ, ενεργές κλαδικές ΣΣΕ, ατομικές συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές τακτικές και δεδομένα νομολογίας. Αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης, λόγω μη τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων, λόγω παράβασης του 281 ΑΚ ή και λόγω ειδικώς προβλεπόμενης στο νόμο ακυρότητας (συνδικαλιστική προστασία, προστασία εγκύων κλπ) και επιδίκαση μισθών υπερημερίας. Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης. Αναγνώριση και άρση τυχόν εργοδοτικής καταχρηστικής συμπεριφοράς. Διεκδίκηση αποκατάστασης ηθικής βλάβης, λόγω προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου. Νομική συμπαράσταση στα πλαίσια πειθαρχικής δίωξης (υποβολή απολογητικού υπομνήματος, άσκηση ενδίκου μέσου σε δευτεροβάθμιο όργανο, άσκηση εφέσεως στην Επιθεώρηση Εργασίας, δικαστική ακύρωση πειθαρχικής διαδικασίας ή επιβαλλόμενης ποινής κλπ εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις). Αξιώσεις από εργατικό ατύχημα. Ασφαλιστικής φύσεως διαφορές π.χ. καταγγελία στο ΙΚΑ λόγω μη αναγγελίας, λόγω μη καταβολής ενσήμων, λόγω μη ένταξης στην ορθή κατηγορία (μικτά – βαρέα), νομική συμπαράσταση για άσκηση ενστάσεων, παράσταση ενώπιον επιτροπών κλπ. Διοικητικής φύσεως διαφορές με ΟΑΕΔ (προς διεκδίκηση νομίμως προβλεπομένων παροχών, π.χ επίδομα επισχέσεως, επίδομα φερεγγυότητας, επίδομα ανεργίας κλπ).

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων. Ειδικότερα καλύπτεται η αντιμετώπιση μήνυσης από τον εργοδότη, τους προστηθέντες του ή πελάτες του για αδίκημα φερόμενο ως τελεσθέν κατά την ώρα εργασίας. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ειδικότερα καλύπτεται η υποβολή μήνυσης και εφόσον επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του εργοδότη, των προστηθέντων του ή των πελατών αυτού για αδίκημα τελεσθέν στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης και ειδικότερα στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του εργαζομένου ή κατατείνουν στην λήξη της εργασιακής σχέσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, των εκπροσώπων του, των προστηθέντων του, των συνεργατών του ή των πελατών του, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και κάθε αρμοδίου δικαστηρίου στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας και εφόσον εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Οι ενέργειες καθορίζονται κατά την κρίση του χειριζόμενου την υπόθεση πληρεξουσίου δικηγόρου του ασφαλισμένου, μεταξύ των οποίων ενδεικτικώς περιλαμβάνονται η αποστολή εξωδίκων, υποβολή υπομνημάτων, καταγγελίες ενώπιον αρμοδίων αρχών (πχ Επιθεώρηση Εργασίας), άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, κατάθεση αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων, μηνύσεων, δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής, άσκηση ένδικων μέσων, αφού προηγουμένως περί αυτών ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρία και λάβει την σχετική βεβαίωση κάλυψης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Ασφαλιστικό ποσό 26.000€ ανά περίπτωση.

Καλούμε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους όλης της χώρας να απευθύνονται για εκδήλωση ενδιαφέροντος και πληροφορίες στην ειδική φόρμα που υπάρχει στη σελίδα www.idiotikoi.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Στην Κάρπαθο βρίσκεται απο το πρωί ο αναπληρωτής ΥπουργόςΥγείας Πάυλος Πολάκης μαζί με τον...
Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα ο τ. Υφυπουργός Πολιτισμού – Τουρισμού Γιώργος...
«Αγαπημένη Συνεργάτιδα, που μετουσίωσε την επιστημονική της κατάρτιση και αγάπη για τον συμπολίτη...