Προσλήψεις στο δήμο Καρπάθου

ΔΛΕΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: "ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ"
-Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου:

-ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 θέση
ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (εναερίτης) 8 μήνες 1 θέση
ΔΕ Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 1 θέση
-ΥΕ Εργατών Ύδρευση-Αποχέτευσης 8 μήνες 1 θέση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την 9η Ιουλίου 2018.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στον Δήμο Καρπάθου(22453-60127,22453-60124)

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share