Οι αντιδήμαρχοι του δήμου Ρόδου - Ο Δημήτρης Τσίκκης, νέος αντιδήμαρχος

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 157 -Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88. 2. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως των άρθρων 58, 59, 92 και 93, όπως ισχύουν σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ Α’/138/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και κυρίως του άρθρου 44. 4. Τις διατάξεις του Νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ Α’/215/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» και κυρίως του άρθρου 10. 5. Τις διατάξεις του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ Α’/40/29-2-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» και κυρίως του άρθρου 3. 6. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/256/31-12-2012) και κυρίως του άρθρου 3. 7. Τις διατάξεις του Νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ Α’/85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» και κυρίως του άρθρου 6. 8. Τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και κυρίως του άρθρου 20. 9. Τις διατάξεις του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α’/107/317-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό πλαισίου οργάνωσης ….» και κυρίως του άρθρου 33. 10. Τις διατάξεις Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β/2011). 11. Την υπ. αρ. 3041/15-9-2014 απόφαση Δημάρχου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και κατ’ εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων». 12. Την υπ. αρ. 41776/21-6-2016 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ρόδου». 13. Την υπ. αρ. 4510/21-9-2016 απόφαση Δημάρχου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση υπογραφών στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου». 14. Τις υπ. αρ. 593/20-9-2013 και 216/23-3-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου για την παράλληλη με την Ελληνική Αστυνομία άσκηση από το Δήμο Ρόδου της αρμοδιότητας των εδαφίων 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 25, 27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008 και τις ισχύουσες αποφάσεις Δημάρχου, περί ορισμού υπευθύνων υπαλλήλων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, υπό τον συντονισμό αρμόδιων αντιδημάρχων και προέδρων συμβουλίων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 2 15. Την υπ. αρ. 812/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου». 16. Την υπ. αρ. 2640/30-6-2017 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων». 17. Την υπ. αρ. 6005/5-12-2017 απόφαση Δημάρχου «Ανάθεση άσκησης επιπλέον αρμοδιότητας σε Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή». 18. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Τροποποιούμε την υπ. αρ. 2640/30-6-2017 απόφαση Δημάρχου και αναδιατυπώνεται εξ’ ολοκλήρου ως κάτωθι: Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων μας: 1) Διακοσταματίου Σάββας του Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβανομένης και της αρμοδιότητας υπογραφής των: - χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, - συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις (προτιμησιακό δικαίωμα για τοποθέτηση ομπρελών και μέσων αναψυχής), - των συμβάσεων παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου − αυτοκινούμενου ή μη − αναψυκτηρίου, κλπ) προς κάθε τρίτο δικαιούχο με διαγωνιστική ή μη διαδικασία, πλην θεμάτων του τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου. Β) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την ελεγχόμενη στάθμευση και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 2 και 8 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008). Γ) Κοινωφελούς Εργασίας και Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (Υ.Ε.Κ.Α.) Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας υπογραφής των απαραίτητων σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Ρόδου. Δ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Ε) Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 2) Παλαιολόγου Μιχαήλ του Χρήστου (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Λινδίων και Νότιας Ρόδου) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων αποκεντρωμένων υπηρεσιών. ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 3 Β) Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων. Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 6 και 10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008). Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων: - των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας, - των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, των Δημοτικών Ενοτήτων Λινδίων και Νότιας Ρόδου. Ε) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του παραπάνω αναπληρωτή δημάρχου. ΣΤ) Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 3) Πόκκιας Γεώργιος του Φιλήμονα (Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας - Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Καλυθιών, Αφάντου και Αρχαγγέλου) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, των θεμάτων της μέριμνας αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κυνοκομείων, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς και της λειτουργίας του υφιστάμενου Κυνοκομείου. Β) Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων χρήσης και λειτουργίας των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, στο πλανόδιο εμπόριο και στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων λειτουργίας και περιπτέρων και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (εδάφια 3, 4, 5 και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008). Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων: - των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας, - των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, των Δημοτικών Ενοτήτων Καλυθιών, Αφάντου και Αρχαγγέλου. ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 4 Ε) Αρμοδιότητας να «Εκδίδει και ανακαλεί άδειες υπαίθριου εμπορίου και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ως και σχετικές αποφάσεις εκτέλεσης διοικητικών ποινών (προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ή ανάκληση, σφράγιση άνευ αδείας κ.λπ.) εφόσον οι σχετικές πράξεις έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φέρουν προηγούμενες σχετικές υπογραφές – εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων» (εδ. 6 της υπ. αρ. 3041/15-9-2014 απόφασης Δημάρχου), σε ότι αφορά στις Δημοτικές Κοινότητες Μαλώνας και Φανών και της Τοπικής Κοινότητας Διμυλιάς. ΣΤ) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και των παραπάνω αναπληρωτών δημάρχου. 4) Χατζηιωάννου Ελευθέριος του Σταύρου (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, πλην των υπογραφών διακηρύξεων και συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Β) Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, πλην του τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης». Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, περιλαμβανομένων των Μνημείων του νησιού και της «Νέας Αγοράς» της πόλης και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008). 5) Άννα Ζωάννου του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων, Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ και Εθελοντισμού), σε θέματα: Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, πλην των θεμάτων του τμήματος «Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας». 6) Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα του Ιωάννη (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και εμφάνισης της πόλης) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Β) Συντονισμού υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 7) Ξεπαπαδάκη-Παπαδημητρίου Βασιλική του Βάϊου (Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Διοίκησης και Ληξιαρχείου) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Β) Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Γ) Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων, πλην των καθηκόντων ληξιάρχου και της τέλεσης των πολιτικών γάμων. ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 5 8) Χατζηλαζάρου Μαρία του Λαζάρου (Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής, Αποδήμων Ροδίων και Διασύνδεσης Δήμου με ΑΕΙ) σε θέματα: Α) Διεύθυνσης Τουρισμού. Β) Διεθνούς Προβολής. Γ) Διασύνδεσης του Δήμου με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Τουριστικές Σχολές. 9) Πάλλας Αγαπητός του Δημητρίου (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Καμείρου και Αταβύρου) σε θέματα: Α) Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων: - των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας, - των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου και Αταβύρου. 10) Κορωναίος Ιωάννης του Γεωργίου (Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Διαφάνειας) Α) Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης. Β) Τμήματος «Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης» της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 11) Τσίκκης Δημήτριος του Νικολάου (Αντιδήμαρχος Νέων Τεχνολογιών, ΚΕΠ, Διαφάνειας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Ιαλυσού και Πεταλούδων) Α) Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Β) Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Γ) Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας-Διαύγειας. Δ) Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων: - των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας, - των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, των Δημοτικών Ενοτήτων Ιαλυσού και Πεταλούδων, - και του Γραφείου Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων. Οι Αντιδήμαρχοι στους οποίους εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες, δύναται να επικουρούνται από εντεταλμένους για τον σκοπό αυτό δημοτικούς συμβούλους, στους οποίους σύμφωνα με την περίπτωση ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν, χωρίς αμοιβή, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα όλων των δημοτικών ενοτήτων και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα την 12η Ιανουαρίου 2018.

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΕΧΘΡΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ -Η έννοια της κατάληψης, τόσο με μαθητικούς όρους όσο και με την ευρύτερη...
Τα δύο πρόσωπα του ‘ΙΑΝΟΥ’: Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τους μειωμένου συντελεστές...
ΑΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΣΣΟΜΑΙ -Εκπλήσσομαι και απορώ. Στο μέτρο του δυνατού παρακολουθώ τα τεκταινόμενα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Τελικά ο Άι-Βασίλης υπάρχει; Μήπως καθώς μεγαλώνουμε αρχίζουμε να αμφισβητούμε τον...