Η σύλληψη με οιονδήποτε τρόπο, κατοχή, διατήρηση σε αιχμαλωσία, διακίνηση και εμπορία ωδικών πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας συνιστά παράνομη συμπεριφορά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η σύλληψη με οιονδήποτε τρόπο, κατοχή, διατήρηση σε αιχμαλωσία, διακίνηση και εμπορία ωδικών πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας συνιστά παράνομη συμπεριφορά.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη ωδικών πτηνών που ζουν σε άγρια / φυσική κατάσταση και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Η.Π.37338/1807/Ε103/1-9-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας της ελληνικής επικράτειας που ζουν σε άγρια / φυσική κατάσταση απαγορεύεται: ο από πρόθεση φόνος ή σύλληψή τους με οιονδή­ποτε τρόπο, η από πρόθεση αφαίρεση και η ολική ή μερική καταστροφή των φωλιών και των αυγών τους, η συλλογή των αυγών τους από το φυσικό περιβάλλον και η κατοχή τους έστω και κενών, η κατοχή, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η έκθεση σε κοινή θέα και η ταρίχευση των ειδών των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη, καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών, η σκόπιμη ενόχλησή τους ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών.

Επιπλέον, με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται: η εμπορική εκμετάλλευση, αγοραπωλησία, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, η εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταφορά προς πώληση και η κατοχή προς πώληση ζώντων ή νεκρών αγρίων πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που προέρχεται από άγριο πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακα με ορισμένα από τα είδη ωδικών πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας που γίνονται αντικείμενο παράνομης σύλληψης, κατοχής, διατήρησης σε αιχμαλωσία, διακίνησης και εμπορίας:

Ονομασία

Κοινή

Αγγλική

Επιστημονική

Κοινή

Αγγλική

Επιστημονική

Σταρήθρα

Skylark

Alauda arvensis

Κατσουλιέρης

Crested Lark

Galerida cristata

Κοκκινολαίμης

European Robin

Erithacus rubecula

Αηδόνι

Common Nightingale

Luscinia megarhynchos

Τσίχλα

Song Thrush

Turdus philomelos

Κότσυφας

Blackbird

Turdus merula

Σπίνος

Common Chaffinch

Fringilla coelebs

Φανέτο

Common Linnet

Carduelis cannabina

Καρδερίνα

Goldfinch

Carduelis carduelis

Φλώρος

Greenfinch

Carduelis chloris

Λούγαρο

Siskin

Carduelis spinus

Σκαρθάκι

Serin

Serinus serinus

Πύρρουλας

Bullfinch

Pyrrhula pyrrhula

Κοκκοθραύστης

Hawfinch

Coccothraustes coccothraustes

Σταυρομύτης

Common Crossbill

Loxia curvirostra

Βλαχοτσίχλονο

Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

Χρυσοτσίχλονο

Yellowhammer

Emberiza citrinella

Αμπελουργός

Black-headed Bunting

Emberiza melanocephala

Βουνοτσίχλονο

Rock Bunting

Emberiza cia

Για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ, προβλέπονται Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις. Οι Διοικητικές κυρώσεις προβλέπουν την επιβολή προστίμου από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πα­ράβαση και οι Ποινικές, φυλάκιση έως ένα χρόνο, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούνται όσοι από αγνοία κατέχουν και διατηρούν σε αιχμαλωσία ωδικά πτηνά της ελληνικής άγριας ορνιθοπανίδας να τα απελευθερώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας και στο τηλέφωνο: 2241043683.

Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Α.

Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

Αικατερίνη Μπαλατσούκα

Δασολόγος MSc

Σταμάτιος Η. Σταματέλλος

Ιχθυολόγος Τ.Ε.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου

Τμήμα: Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

Γραφείο: Διεθνών Συμβάσεων

Share