Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Τήλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Τήλου
-Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Τήλου προχωρεί στην σύνταξη του «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήλου». Με την υπ. αριθ. 75/2016 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Τήλου, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήλου» καθώς και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και συντάχθηκε σε προσχέδιο το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήλου» το οποίο παρουσιάζει τις προτεινόμενες δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων.

Το παρόν σχέδιο το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Τήλου το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤ) και τέλος στοχευόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Τήλου έχει αναρτηθεί από τις 30/08/2016 σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήλου ( www.tilos.gr ) στην ενότητα «Διαβουλεύσεις».
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι, να διατυπώσετε τις απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις σας επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τήλου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dimtilos@otenet.gr ή εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγγράφως προς τον Δήμο Τήλου, μέχρι την Τρίτη 13/09/2016.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ

Share