Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα καθεστώς του μειωμένου συντελεστή φπα απο τους δημάρχους Κω, Λέρου, Σάμου, Λέσβου και Χίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με το καθεστώς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου κατέθεσαν οι 5 Δήμαρχοι του Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου (Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, Δήμαρχος Χίου Εμμανουήλ Βουρνούς, Δήμαρχος Κω Γιώργος Κυρίτσης, Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας), ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου (Σπύρος Γαληνός) και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (Φώτης Χατζηδιάκος) εκ μέρους των 34 νησιωτικών Δήμων του Νοτίου Αιγαίου.
Οι Δήμαρχοι ζητούν την υιοθέτηση μόνιμων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ προς υποστήριξη του παγίου αιτήματος των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες με τους πολίτες των ηπειρωτικών περιοχών.
Η Αναφορά επικαλείται όλες τις θεσμικές εξελίξεις που εμπεριέχονται στον Χάρτη της Νησιωτικότητας και που έχουν υιοθετηθεί το τελευταίο διάστημα από τα Ευρωπαϊκά Όργανα καθώς και τα λεπτομερή στοιχεία που περιέχει η μελέτη «Νησιωτική Πολιτική-Τοπική Αυτοδιοίκηση & Νησιωτικότητα» του Ιντιστούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που συνοδεύει την αναφορά.
Οι πίνακες που αποτυπώνονται στην αναφορά αποδεικνύουν τις δυσανάλογες, καταχρηστικές και στρεβλές επιβαρύνσεις που υφίστανται οι νησιώτες που έχουν επιλέξει να ζουν και να δημιουργούν στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της Ευρώπης.
«Για να μην υπάρχουν πολίτες 2ης και 3ης κατηγορίας μια Ευρώπη δύο και τριών ταχυτήτων χρειάζονται θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις, ουσιαστικά μέτρα και άμεση εφαρμογή παρεμβάσεων που θα υλοποιούν εγκεκριμένες Ευρωπαϊκές πολιτικές.
Τα νησιά μας είναι ένα μεγάλο αποθετήριο πολιτισμού, ιστορίας και περιβάλλοντος και οι συμπατριώτες μας πρέπει να απολαμβάνουν τις προϋποθέσεις μιας κανονικής ζωής με κοινωνική μέριμνα καθώς και προοπτικές ανάπτυξης εφάμιλλες όπως των άλλων Ευρωπαίων πολιτών» δήλωσαν οι Δήμαρχοι των νησιών.
Μιχάλης Κόλιας
Δήμαρχος Λέρου
Δ/νση: Δήμος Λέρου

Λέρος Τ.Κ. 85400
ΕΛΛΑΔΑ

Προς:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών
c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
BELGIUM

Με την παρούσα θα θέλαμε να επισημάνουμε το θέμα της επικείμενης κατάργησης του ειδικού φορολογικού καθεστώτος (1η Ιανουαρίου 2018) που ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου (μειωμένοι συντελεστές κατά 30% συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα).

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς προβλέφθηκε από την ελληνική Πολιτεία με σκοπό να αντισταθμίσει ως ένα βαθμό τις δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών και το ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτά.

Έχοντας υπόψη ότι :
Α. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/77/ΕΚ (που τροποποιεί την Οδηγία 77/388/ΕΚ: συγκερασμός ποσοστών Φ.Π.Α.) του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, στο άρθρο 120 προβλέπει εξαιρέσεις στην εφαρμογή του κοινού συστήματος του ΦΠΑ στα κράτη – μέλη και καλύπτει τις εξής περιοχές στην Ελλάδα: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Δωδεκάννησα, Κυκλάδες, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος. Για τις εξαιρέσεις αυτές έχει τοποθετηθεί θετικά και ο αρμόδιος πρώην Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Olli Rehn, ο οποίος τόνισε πως σκοπός των εξαιρέσεων αυτών είναι να επιτρέψουν στα Κράτη Μέλη να λάβουν υπόψη τους τις απομακρυσμένες περιοχές ή τη μοναδικότητα της γεωγραφικής θέσης άλλων. Ας σημειωθεί, δε, ότι η Οδηγία έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη-μέλη, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών.

Β. Η «Διακήρυξη των Αθηνών», στις 07 Μαΐου 2014, κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., θέτει ως μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών, την «Νησιωτικότητα» στην μορφοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε.
Γ. Η Διακήρυξη του Συνεδρίου με θέμα «Κυκλική οικονομία, Εδαφική Συνοχή και Νησιωτικότητα», που πραγματοποιήθηκε στην Βαλέτα της Μάλτας, στις 8 Μαρτίου 2017 στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. υποστηρίζει μεταξύ των άλλων ότι τα νησιά ως τόποι με ιδιαίτερα γεωγραφικά, οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Δ. Στις 4 Φεβρουαρίου 2016 το Ευρωκοινοβούλιο αναγνώρισε την ειδική κατάσταση των νησιών της Ένωσης, υιοθετώντας το υπ.αρ. P8_TA-PROV(2016)0049 ψήφισμα υπέρ της νησιωτικότητας (το οποίο βασίστηκε σε εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Iskra Mihaylova).

Ε. Οι σχετικές αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) [210/26.11.14 & 101/15.03.16] υποστηρίζουν το αίτημα για θέσπιση μόνιμων "μειωμένων" συντελεστών του ΦΠΑ.

ΣΤ. Τα συμπεράσματα της μελέτης "Νησιωτική Πολιτική - Τοπική Αυτοδιοίκηση & Νησιωτικότητα" του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που αποδεικνύουν ξεκάθαρα και απολύτως τεκμηριωμένα τη μεγάλη έκταση του προβλήματος, αλλά και την πλήρη δυσαρμονία μεταξύ ελληνικών και διεθνών πολιτικών και πρακτικών.
Πιο συγκεκριμένα: η δυσμενής θέση των νησιών και της προωθητικής δραστηριότητάς τους, του τουρισμού σε σχέση με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. καθώς και τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, αποδεικνύεται από τα παρακάτω.

Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που αφορούν στον ΦΠΑ στα νησιά της Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες:

Πληροφορίες για τους συντελεστές του ΦΠΑ στις ανταγωνίστριες τουριστικές χώρες δίνει ο ακόλουθος πίνακας. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ απ’ όλες τις τουριστικές ανταγωνίστριες χώρες, με εξαίρεση την Κροατία (24% έναντι 25%).

Share