" Αλλαγές στην Αντιδημαρχία της Καρπάθου"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: " Αλλαγές στην Αντιδημαρχία της Καρπάθου" -Νέοι Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν στον Δήμο Καρπάθου με έναρξη της θητείας τους στις 02/01/2018 και με καταληκτική ημερονηνία την 31η Αυγούστου 2019.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω:

“Ο Δήμαρχος Καρπάθου αποφασίζει

“Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Καρπάθου, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 02-01-2018 έως 31/08/2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλαράκη Γεώργιο, ο οποίος θα είναι έμμισθος, και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών (παρακολούθηση διαδικασιών διενέργειας και εκτέλεσης τους), Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: - την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, - τη λειτουργία των ΚΕΠ, - τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, - τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

3. Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Βασιλαράκη Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ενώ αν και ο Δήμαρχος απουσιάζει οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Βασιλαράκη Γεωργίου θα ασκούνται από τον κ. Τσέρκη Εμμανουήλ.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαΐτη Εμμανουήλ, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 02-01-2018 έως 31/08/2019, ο οποίος θα είναι έμμισθος, και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης και οδοποιίας) και έργων ηλεκτροφωτισμού και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μονάδων του Δήμου, Τμήματος Προγραμματισμού, Παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος, Μελετών και Επίβλεψης Έργων.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

3.Κυκλοφοριακού και ιδίως: - τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

4. Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου, κ. Σαΐτη Εμμανουήλ όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος ενώ αν και αυτός απουσιάζει θα ασκούνται από τον κ. Σπανό Μιχαήλ.

Γ. Αναθέτει στον μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου στον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σπανό Μιχαήλ, ο οποίος θα είναι έμμισθος, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 02-01-2018 έως 31-08-2019 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:

- την εποπτεία και ευθύνη του τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης - των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση - αποχέτευση - τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης - των αντλιοστασίων - της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών - την εποπτεία του προσωπικού που υπηρετεί στις οργανικές μονάδες ύδρευσης - αποχέτευσης - την εποπτεία της φυσικής αποθήκης των υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης.

Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Σπανού Μιχαήλ, όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ενώ αν και ο Δήμαρχος απουσιάζει οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Σπανού Μιχαήλ, θα ασκούνται από τον κ. Σαΐτη Εμμανουήλ.

Δ. Παραμένει Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Τσέρκης Εμμανουήλ, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, έως 31/08/2019 ο οποίος θα είναι έμμισθος, με τις

Α. καθ' ύλην παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου - την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τα επιμέρους τοπικά όργανα (συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων) - την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, κλπ) - την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την εποπτεία του προσωπικού των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου - την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της καλής λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου - τη χρέωση τους για συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο, την ασφάλιση τους και κάθε άλλο θέμα που άπτεται τις νόμιμης κυκλοφορίας τους - την εποπτεία της σωστής λειτουργίας του συνεργείου οχημάτων του Δήμου και της επιτροπής συντήρησης των οχημάτων του Δήμου - την μέριμνα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και ανταλλακτικών και την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργεία για τις επισκευές των οχημάτων και το σχεδιασμό της περιοδικής προληπτικής συντήρησης των οχημάτων - την εποπτεία της φυσικής αποθήκης ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου - την εποπτεία των μηχανημάτων έργου του Δήμου και τον προγραμματισμό των εργασιών τους - τη χρέωση των οχημάτων και μηχανημάτων στους οδηγούς και στους χειριστές - την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων - το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

Β. Κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Ολύμπου τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. - Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. - Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

- Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ολύμπου. - Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ολύμπου για την επίλυση των προβλημάτων στην Όλυμπο.

- Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ολύμπου.

- Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ολύμπου. - Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Ολύμπου και σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους με τα μέσα που θα οριστούν από αυτούς, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων - της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου - της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Τσέρκη Εμμανουήλ όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ενώ αν και ο Δήμαρχος απουσιάζει οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Τσέρκη Εμμανουήλ θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο κ. Σπανό Μιχαήλ

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

municipality-of-karpathos-logo--165.jpg

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΕΧΘΡΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ -Η έννοια της κατάληψης, τόσο με μαθητικούς όρους όσο και με την ευρύτερη...
Τα δύο πρόσωπα του ‘ΙΑΝΟΥ’: Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τους μειωμένου συντελεστές...
ΑΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΣΣΟΜΑΙ -Εκπλήσσομαι και απορώ. Στο μέτρο του δυνατού παρακολουθώ τα τεκταινόμενα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Τελικά ο Άι-Βασίλης υπάρχει; Μήπως καθώς μεγαλώνουμε αρχίζουμε να αμφισβητούμε τον...